Pegroco investerar i mindre och medelstora onoterade företag företrädesvis i Sverige.

Pegroco Invest

Pegroco är ett investmentbolag som investerar i mindre och medelstora företag företrädesvis onoterade och i Sverige. Bolaget har ett tydligt fokus på långsiktigt värdeskapande. 

Affärsmodellen är att generera avkastning genom att identifiera lämpliga investeringsobjekt, förvärva en minoritet eller majoritet, skapa värde genom utveckling av investeringsobjektens affärer samt att på olika sätt synliggöra de därmed skapade värdena.  

Pegroco är en aktiv och långsiktig ägare utan uttalad investeringshorisont. Pegroco fokuserar på investeringar där Bolaget kan bidra till att skapa lönsamhet och värde i företagen genom att nyttja sina medarbetares operativa, industriella och finansiella erfarenhet, samt sitt starka affärsnätverk. Vår investeringsidé är att vi med våra medarbetares kompetens och erfarenhet, och vår starka affärsnätverk, kan vara aktiva ägare. Vi kan komplettera företagsledares och entreprenörers affärsidéer och drivkraft för att tillsammans bygga ytterligare värde. Det är det aktiva ägandet som skiljer Pegroco från flertalet andra investmentbolag. Vi ser det därför ofta som en fördel om bolaget har ett behov av att genomföra större förändringar, strukturella eller affärsinriktade. Investeringsmöjligheter kan till exempel uppstå när ledningen i bolaget vill genomföra ett utköp från huvudägaren, företaget står inför ett generationsskifte eller när entreprenören vill expandera bolaget till nästa steg i utvecklingen. Bolagen skall gärna har potential för internationell expansion – Pegroco har en bevisad kompetens att expandera sina Portföljbolag internationellt. Pegroco överväger alltid möjligheten till att skynda på tillväxtprocessen och värdebyggandet genom kompletterande förvärv. Pegroco Invest investerar ur egen balansräkning och är därmed inte beroende av fondfinansiering eller begränsningar i tidshorisont. Vi lägger stor vikt på entreprenörens och nyckelpersonernas roll i de verksamheter vi investerar i. Normalt vill vi att nyckelpersonerna är med på vår gemensamma “resa”.

Skulle något av detta passa in på er verksamhet så kontakta oss gärna för ett förutsättningslöst möte för att diskutera vad vi skulle kunna bistå er med.

Bolaget har kontor i Göteborg och Stockholm. Pegroco har under tio år genomfört över tjugo investeringar. Bolagets två senaste och viktigaste avyttringar, Scandinavian Air Ambulance i juni 2014, och Diakrit i februari 2016, genererade avkastningar på 5,3x respektive 3,5x investerat kapital.

Nyheter

Pegroco Invest AB Bokslutskommuniké 2018

| Pressmeddelande | No Comments

Koncernen Helåret 2018 Nettoomsättningen uppgick till 705,4 Mkr (329,4) Rörelseresultat före avskrivningar och resultat från intressebolag uppgick till 54,0 Mkr (25,8) Periodens resultat efter skatt uppgick till -91,5 Mkr (-23,3) Resultatet…

Innehav, Bas och Tillväxt

Pegroco eftersträvar en balans mellan investeringskategorierna Bas och Tillväxt. Pegroco bedömer att det över tid ger bästa avkastningen för Pegrocos aktieägare. Under tolvmånadersperioden 1 juli 2017 till 30 juni 2018 omsatte Pegrocos bolag i Bas- och Tillväxtportföljerna sammanlagt 1 510 Mkr. Utöver dessa aktiva innehav omfattar portföljen ett antal övriga innehav där Pegrocos ägarandel är mindre. Den sammanlagda omsättningen för tolvmånadersperioden för hela portföljen, inklusive dessa övriga innehav, var 1 959 Mkr.

Investeringskategori Bas

Pegroco investerar inom Bas framförallt i bolag med en beprövad affärsmodell, en stark marknadsposition, i sin region  eller i sitt segment, samt ett över tid stabilt positivt kassaflöde. Pegrocos ambition är att ägarandelen i dessa bolag skall vara över 50 procent. Pegroco ser gärna att förvärvsobjektet genererar en väsentlig del av sina intäkter från tjänster och underhåll. Dessa intäkter har fördelen att de ofta bygger på  längre kontrakt och därmed har bättre förutsägbarhet. Vidare är sådan verksamhet ofta mindre kapitalintensiv, mindre konjunkturkänslig och mindre utsatt för teknikskiften. Om underhållet är kopplat till en levererad produkt ger det dessutom intäkter över produktens hela livscykel. En central investeringsstrategi inom Bas är att etablera navbolag kring vilken Pegroco sedan gör tilläggsförvärv. Exempel på navbolag är Nordisk Bergteknik inom markteknik och Nordic Lift inom hissteknik.

Investeringskategori Tillväxt

I kategorin Tillväxt finns ett flertal teknikbolag. Pegrocos investeringar är i dessa baserade på att tekniken skall erbjuda kunden en stor ekonomisk beräkningsbar nytta, den skall ha god skalbarhet, substantiella konkurrensfördelar, samt att den gärna skall ha en inriktning på miljö, d.v.s. bolagets marknadspenetration skall främjas av en underliggande miljötrend. Tekniken skall själv då bidra till en bättre miljö. Ett exempel är Alelion, vars försäljning gynnas av en övergripande trend mot elektrifiering av fordon och där bolagets energisystem bidrar till att skifta användare från dieselmotorer och bly/syra-batterier till de mer miljövänliga litiumjonbatterierna – och samtidigt möjliggör besparingar för kunden på hundratusentals kronor per truckenhet

Läs mer om bolagen genom att klicka på respektive bolags ruta här nedan eller gå in under fliken Innehav.

Nordisk Bergteknik

Stockholms Spårvägar

Nordic Lift

Flexenclosure

Nordic MRO

Nordic Furnaces

Alelion

Mechanum

Mantex

Pegroco i korthet

12
Nuvarande antal investeringar
1000
Antal anställda i portföljbolagen
13
Antal länder där portföljbolagen är representerade
1959
Portföljbolagens sammanlagda omsättning i Mkr

Nyheter

Pegrocos portföljbolag Flexenclosure levererar innovativt mikrodatacenter till NEXTDC i västra Australien

| Nyhet, Pressmeddelande | No Comments

Pressmeddelande den 11 februari 2019 Flexenclosure, den svenska specialisten på prefabricerade datacenter, har levererat sin globalt efterfrågade eCentre datacenterlösning till NEXTDC, Australiens ledande oberoende leverantör av datacentertjänster. Flexenclosures eCentre har installerats…

Pegrocos portföljbolag Flexenclosure levererar ett nytt eCentre datacenter till CenturyLink i Chile

| Nyhet, Pressmeddelande | No Comments

Pressmeddelande den 29 januari 2019 Det svenska företaget Flexenclosure, specialiserat på infrastruktur för internet, har slutfört leveransen av ett datacenter till den globala IT- och kommunikationsleverantören CenturyLink i Chile. CenturyLink…

Pegroco utökar i portföljbolaget Nordic MRO som genomför nyemission och expanderar i Ryssland

| Nyhet, Pressmeddelande | No Comments

Pressmeddelande den 2 januari 2019 Pegroco Invest har deltagit i en nyemission av aktier i portföljbolaget Nordic MRO. Genom emissionen tillfördes bolaget nytt eget kapital 10 Mkr, varav Pegroco tecknade…