Delårsrapport Pegroco Invest AB, januari – september 2019

By 29 november, 2019Nyhet, Pressmeddelande

Pressmeddelande 2019-11-29

Denna delårsrapport är upprättad i enlighet med IAS/IFRS.

Perioden januari-september 2019 (Koncern)

  • Nettoomsättningen uppgick till 771,5 Mkr (478,4 Mkr)
  • Rörelseresultat före avskrivningar och resultat från intressebolag uppgick till 47,9 Mkr (41,4 Mkr)
  • Periodens resultat efter skatt uppgick till -290,5 Mkr (-7,4 Mkr)
  • Resultatet per stamaktie uppgick till -7,01 kr (-0,18 kr)
  • Periodens kassaflöde uppgick till -38,2 Mkr (201,1 Mkr)

Perioden januari-september 2019 (Moderbolag)

  • Nettoomsättningen uppgick till 5,2 Mkr (8,5 Mkr)
  • Rörelseresultatet uppgick till -24,8 Mkr (-7,6 Mkr)
  • Periodens resultat efter skatt uppgick till -255,3 Mkr (7,0 Mkr)
  • Resultatet per stamaktie uppgick till -6,16 kr (0,17kr)
  • Periodens kassaflöde uppgick till -153,0 Mkr (192,9 Mkr)

Väsentliga händelser under perioden
Pegroco mottog garantikrav kopplade till Flexenclosure
Den fjärde juli mottog Pegroco Invest AB, (”Pegroco”), som borgensman för bankgarantier lämnade av Pegrocos portföljbolag Flexenclosure, ett garantikrav om cirka 2,5 miljoner USD.
Som Pegroco tidigare hade kommunicerat hade Pegroco en exponering mot Flexenclosure som förutom aktier och lån även omfattade borgensåtaganden för bankgarantier för förskottsbetalningar och fullgörandegarantier. Bruttobeloppet av de borgensåtagandena utställda av Pegroco och utnyttjade av Flexenclosure var 147,8 miljoner kronor. Det var inom ramen för dessa åtaganden som Pegroco mottog kravet om cirka 2,5 miljoner USD från Nordea.

Nordisk Bergtekniks företagsobligationer noterades på Nasdaq First North Bond Market
Pegrocos portföljbolag Nordisk Bergteknik AB emitterade i juni 2019 säkerställda företagsobligationer om 300 Mkr med en löptid om fyra år. Obligationerna löper med rörlig ränta om STIBOR 3m + 600 räntepunkter och har slutligt förfall i juni 2023. Obligationslånet har ett rambelopp om 600 Mkr.

Under perioden noterades företagsobligationerna på Nasdaq First North Bond Market med första handelsdag onsdagen den 21 augusti 2019.
Pegroco Invests styrelse utsåg Victor Örn till ny VD
Styrelsen i Pegroco meddelade den 30 augusti att man hade utsett Victor Örn till ny VD i Pegroco med tillträde i september. Han efterträdde Thomas Brue. Samtidigt utsågs Joakim Winggren till Vice VD. Örn kom från en position som Investment Manager på Pegroco med ansvar bland annat för Pegrocos största innehav Nordisk Bergteknik, samt för Nordic MRO och Stockholms Spårvägar.

Pegroco blev ny delägare i Nowagruppen i samband med att nyhetsbyrån Finwire blev en del av Nowagruppen
Den 12 september övertog Nowagruppen Pegrocos ägande i den nordiska nyhetsbyrån Finwire AB. Därigenom blev Finwire en del i Nowagruppen och Pegroco blev samtidigt ny delägare i kommunikationskoncernen Nowagruppen. Detta innebär att Pegroco äger 15 procent av Nowagruppen och att Nowagruppen i sin tur äger cirka 22 procent i Finwire. Både Pegroco och Nowagruppen erhöll i affären även teckningsoptioner som gör att Pegroco kan öka sitt ägande i Nowagruppen och Nowagruppen kan öka sitt ägande i Finwire.

Grundare lämnar Pegroco Invest
Den 16 september meddelade Pegroco att en av bolagets två grundare, Per Grunewald, lämnar Pegroco för att övergå i egen verksamhet. Detta har skett i samförstånd med styrelsen i Pegroco.
Vidare meddelade Pegroco att man i samband med detta koncentrerar verksamheten till Göteborg och därför kommer att avveckla bolagets kontor i Stockholm.

Händelser efter periodens utgång
Flexenclosure AB avbryter pågående rekonstruktion
Styrelsen för Pegrocos portföljbolag Flexenclosure meddelade den 18 oktober att man hade lämnat in en konkursansökan vid Stockholms tingsrätt. Det innebar att Flexenclosures rekonstruktion som hade pågått sedan den 26 april i år avbröts.
Pegroco var största ägare i Flexenclosure med 48 procent av aktierna och hade under flera år och rekonstruktionstiden stöttat företaget med likvida medel. Vid en ackordsförhandling tidigare under hösten röstade en majoritet av fordringsägarna för en ackordsuppgörelse men en av fordringsägarna, och tillika tidigare nyckelkund till Flexenclosure, framställde ett mycket stort krav på bolaget och röstade därmed nej till ett ackord. Detta innebar att ackordet inte gick att genomföra.
De verksamheter som berörs är Flexenclosures produktion i Lidköping samt huvudkontoret i Stockholm. Totala antalet medarbetare var drygt 70 personer.
Pegroco har redan tidigare i samband med delårsrapporten för andra kvartalet 2019 skrivit ned värdet på hela sitt aktieinnehav i, och fordringar på, Flexenclosure till noll, samt gjort en reservering för de borgensåtaganden som Pegroco har gjort för bankgarantier som utfärdats för Flexenclosure.

Denna information är sådan information som Pegroco Invest AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 november 2019 kl. 16.30 CEST.

Länk till rapporten