Innehav

Mindre och medelstora bolag
Pegroco investerar primärt i bolag med svensk bas, som arbetar inom B2B, och är storleksmässigt i segmentet mindre och medelstora bolag. Pegroco investerar framförallt i bolag med en beprövad affärsmodell, en stark marknadsposition, i sin region eller i sitt segment, samt ett över tid stabilt positivt kassaflöde. Pegrocos ambition är att Pegrocos ägarandel skall kunna överstiga 50 procent.

Navbolag
En övergripande portföljstrategi för att bygga värde i portföljen är att etablera navbolag. I dessa görs förvärv, dels tilläggsförvärv för att konsolidera en fragmenterad marknad och dels kompletterande förvärv i syfte att bygga ett mer konkurrenskraftigt produkt- och tjänsteerbjudande. Pegroco söker därför främst efter verksamheter och branscher där det finns ett behov av, eller möjligheter till, att genomföra större värdeskapande förändringar, affärsinriktat, eller strukturellt genom konsolidering. Exempel på navbolag i Pegrocos portfölj är Nordisk Bergteknik inom sektorn berg- och markteknik och Nordic Lift inom affärsområdet hissteknik. Ett viktigt investeringskriterium för Pegroco är att det finns en entreprenöriell kultur och en affärsinriktad ledning i bolaget. Pegrocos erfarenhet är att en framgångsrik affärsutveckling bäst byggs på en sådan kultur och att ett affärsutvecklande partnerskap då kan skapas med bolagens ledningar.

Service och underhåll
Pegroco ser gärna att förvärvsobjektet genererar en väsentlig del av sina intäkter från service och underhåll. Dessa intäkter har fördelen att de ofta bygger på längre kontrakt och därmed har bättre förutsägbarhet. Vidare är sådan intäktskategori ofta mindre konjunkturkänslig. Om underhållet är kopplat till en levererad produkt finns potentialen till att affärsmodellen kan omfatta intäkter över produktens hela livscykel, vilket är fallet I flera av Pegrocos portföljbolag. Innehaven i portföljen som är mer utpräglade produktbolag är i huvudsak avsedda att bygga värde genom extraordinär tillväxt. I detta investeringsområde investerar Pegroco gärna i verksamheter med potential att expandera internationellt. Uppbyggda värden i dessa bolag kan sedan synliggöras eller realiseras genom en företagsförsäljning eller en publik notering av bolagets aktie. I dessa innehav utgör teknikkunnandet en central del av bolagens konkurrenskraft. Pegrocos investeringar i dessa är baserade på att tekniken skall erbjuda kunden en stor ekonomisk beräkningsbar nytta, den skall ha god skalbarhet, samt långsiktigt hållbara konkurrensfördelar. Ett exempel är Alelion, vars försäljning gynnas av en övergripande trend mot elektrifiering av fordon och där bolagets energisystem bidrar till att skifta användare från dieselmotorer och bly/syrabatterier till de mer miljövänliga litiumjonbatterierna – och samtidigt möjliggör besparingar för kunden på hundratusentals kronor per truckenhet.

Diversifiering
En annan övergripande strategi är att diversifiera portföljen. Pegroco bygger därför navbolag inom olika sektorer, med olika marknadskarakteristik, vilket syftar till att reducera Pegrocos exponering mot enskilda marknader och att göra portföljen mindre konjunkturkänslig.

Portföljbolag

Under 2018 omsatte Pegrocos huvudsakliga innehav sammanlagt 2 048 Mkr. Utöver de huvudsakliga innehaven har Pegroco mindre innehav i Finwire AB, Scandinavian Enviro Systems AB, 24Media Group AB, Rabbalshede kraft AB, Symbrio AB och ECO DC (EcoDataCenter) AB.

Läs mer om bolagen genom att skrolla ner under fliken Innehav.