Innehav

Pegroco Invest investerar i mindre och medelstora företag företrädesvis i Sverige. Vår investeringsfokus är verksamheter med tillväxtpotential.  Vi har inget uttalat fokusområde men vi arbetar främst med verksamheter som redan är etablerade på marknaden.

Investeringskategorier

Pegroco eftersträvar att i sin investeringsportfölj ha en balans mellan investeringskategorierna Utköp och Tillväxt. Pegroco bedömer att den balansen över tid ger bästa avkastningen för Pegrocos aktieägare.

Utköp

Pegroco investerar inom Utköp framförallt i bolag med en beprövad affärsmodell, en stark marknadsposition, i sin region eller i sitt segment, samt ett över tid stabilt positivt kassaflöde. Pegrocos ambition är att ägarandelen i dessa bolag skall vara över 50 procent. Pegroco ser gärna att förvärvsobjektet genererar en väsentlig del av sina intäkter från tjänster och underhåll. Dessa intäkter har fördelen att de ofta bygger på längre kontrakt och därmed har bättre förutsägbarhet. Vidare är sådan verksamhet ofta mindre kapitalintensiv, mindre konjunkturkänslig och mindre utsatt för teknikskiften. Om underhållet är kopplat till en levererad produkt ger det dessutom intäkter över produktens hela livscykel. En central investeringsstrategi inom Utköp är att etablera navbolag kring vilken Pegroco sedan gör tilläggsförvärv. Exempel på navbolag är Nordisk Bergteknik och Nordic Lift.

Tillväxt

I kategorin Tillväxt finns ett flertal teknikbolag. Pegrocos investeringar är i dessa baserade på att tekniken skall erbjuda kunden en stor ekonomisk beräkningsbar nytta, den skall ha god skalbarhet, substantiella konkurrensfördelar, samt att den gärna skall ha en inriktning på miljö, d.v.s. bolagets marknadspenetration skall främjas av en underliggande miljötrend. Tekniken skall själv då bidra till en bättre miljö. Ett exempel är Alelion, vars försäljning gynnas av en övergripande trend mot elektrifiering av fordon och där bolagets energisystem bidrar till att skifta användare från dieselmotorer och bly/syra-batterier till de mer miljövänliga litiumjonbatterierna – och samtidigt möjliggör besparingar för kunden på hundratusentals kronor per truckenhet.

Portföljbolag

Per 31 december 2017 hade Pegroco aktiva innehav i 13 bolag som under 2017 sammanlagt hade intäkter på 1 652 Mkr. Utöver dessa hade Pegroco mindre innehav i Rabbalshede Kraft AB, Symbrio AB och ECO DC (EcoDataCenter) AB. Läs mer om bolagen genom att klicka på respektive bolags ruta här nedan eller skrolla ner under fliken Innehav.

Alelion

Flexenclosure

Hagabadet

FinWire

Mantex

Mechanum

Nordic MRO

Nordisk Bergteknik

RC Hisservice

Scandinavian Enviro Systems

Stockholms Spårvägar

Nordic Furnaces