Om Pegroco

Pegroco är ett investeringsbolag som investerar i mindre och medelstora företag, företrädesvis onoterade och i Sverige. Under 2018 omsatte bolagen som utgör de huvudsakliga innehaven i Pegrocos portfölj, sammanlagt 2 048 Mkr. Antal anställda i bolagen överstiger 1 000. Utöver dessa aktiva innehav omfattar portföljen ett antal innehav där Pegrocos ägarandel är mindre. Bolaget har åtta medarbetare och kontor i Göteborg och Stockholm.

Bygga värde
Pegrocos affärsmodell är att generera avkastning genom att identifiera lämpliga investeringsobjekt, förvärva en minoritet eller majoritet, skapa värde genom utveckling av investeringsobjektens affärer samt att på olika sätt realisera eller synliggöra de därmed skapade värdena.

Långsiktiga ägare
Pegroco är en aktiv och långsiktig ägare utan uttalad investeringshorisont. Pegrocos bedömning är att det är en stor konkurrensfördel att Pegrocos investeringar inte ingår i tidsbegränsade fondstrukturer, i investeringsförhandlingar, i affärsutvecklingsarbete och vid eventuella avyttringsmöjligheter.

Rimliga ingångsvärden
Grundläggande för att framgångsrikt bygga värde är att investeringen görs på en rimlig värderingsnivå. Pegrocos erfarenhet visar att det stora utbudet av objekt i bolagssegmentet mindre och medelstora bolag i kombination med en mindre konkurrens om förvärven, resulterar i lägre förvärvsmultiplar, vilket även möjliggör en multipelexpansion vid en eventuell avyttring av bolagen efter genomförd expansion. Under perioden 2016–2018 har Pegroco, direkt eller indirekt genom portföljbolag, genomfört åtta förvärv med en förvärvsmultipelmedian på 2,7x EV/EBITDA. Bolagets två senaste och viktigaste avyttringar, Scandinavian Air Ambulance i juni 2014, och Diakrit i februari 2016, genererade avkastningar på 5,3x respektive 3,5x investerat kapital.

Aktiva ägare
Centralt i Pegrocos affärsverksamhet är att bygga värde i innehaven genom affärsutveckling. Utvecklingsstrategier väljs från fall till fall men omfattar vanligtvis effektivisering och fokusering, utveckling av eftermarknad, samt ofta expansion genom branschkonsoliderande strukturaffärer. Pegroco är aktiva ägare och bidrar till att skapa lönsamhet och värde i investeringsobjekten genom att nyttja sina medarbetares operativa, industriella och finansiella erfarenhet, samt sitt starka affärsnätverk.

Mindre och medelstora bolag
Pegroco investerar primärt i bolag med svensk bas, som arbetar inom B2B, och är storleksmässigt i segmentet mindre och medelstora bolag. Pegroco investerar framförallt i bolag med en beprövad affärsmodell, en stark marknadsposition, i sin region eller i sitt segment, samt ett över tid stabilt positivt kassaflöde. Pegrocos ambition är att Pegrocos ägarandel skall kunna överstiga 50 procent.

Navbolag
En övergripande portföljstrategi för att bygga värde i portföljen är att etablera navbolag. I dessa görs förvärv, dels tilläggsförvärv för att konsolidera en fragmenterad marknad och dels kompletterande förvärv i syfte att bygga ett mer konkurrenskraftigt produkt- och tjänsteerbjudande. Pegroco söker därför främst efter verksamheter och branscher där det finns ett behov av, eller möjligheter till, att genomföra större värdeskapande förändringar, affärsinriktat, eller strukturellt genom konsolidering. Exempel på navbolag i Pegrocos portfölj är Nordisk Bergteknik inom sektorn berg- och markteknik och Nordic Lift inom affärsområdet hissteknik. Ett viktigt investeringskriterium för Pegroco är att det finns en entreprenöriell kultur och en affärsinriktad ledning i bolaget. Pegrocos erfarenhet är att en framgångsrik affärsutveckling bäst byggs på en sådan kultur och att ett affärsutvecklande partnerskap då kan skapas med bolagens ledningar.

Service och underhåll
Pegroco ser gärna att förvärvsobjektet genererar en väsentlig del av sina intäkter från service och underhåll. Dessa intäkter har fördelen att de ofta bygger på längre kontrakt och därmed har bättre förutsägbarhet. Vidare är sådan intäktskategori ofta mindre konjunkturkänslig. Om underhållet är kopplat till en levererad produkt finns potentialen till att affärsmodellen kan omfatta intäkter över produktens hela livscykel, vilket är fallet I flera av Pegrocos portföljbolag. Innehaven i portföljen som är mer utpräglade produktbolag är i huvudsak avsedda att bygga värde genom extraordinär tillväxt. I detta investeringsområde investerar Pegroco gärna i verksamheter med potential att expandera internationellt. Uppbyggda värden i dessa bolag kan sedan synliggöras eller realiseras genom en företagsförsäljning eller en publik notering av bolagets aktie. I dessa innehav utgör teknikkunnandet en central del av bolagens konkurrenskraft. Pegrocos investeringar i dessa är baserade på att tekniken skall erbjuda kunden en stor ekonomisk beräkningsbar nytta, den skall ha god skalbarhet, samt långsiktigt hållbara konkurrensfördelar. Ett exempel är Alelion, vars försäljning gynnas av en övergripande trend mot elektrifiering av fordon och där bolagets energisystem bidrar till att skifta användare från dieselmotorer och bly/syrabatterier till de mer miljövänliga litiumjonbatterierna – och samtidigt möjliggör besparingar för kunden på hundratusentals kronor per truckenhet.

Diversifiering
En annan övergripande strategi är att diversifiera portföljen. Pegroco bygger därför navbolag inom olika sektorer, med olika marknadskarakteristik, vilket syftar till att reducera Pegrocos exponering mot enskilda marknader och att göra portföljen mindre konjunkturkänslig.

Medarbetare

Pegroco Invests medarbetare har en lång erfarenhet av företagsutveckling och företagsaffärer. Medarbetarnas varierade bakgrund gör att bolaget kollektivt har en bred kunskap och erfarenhet. Vår styrka är förmågan i att integrera industriellt kunnande och finansiell kreativitet i en och samma verksamhet och lösning.

Victor Örn

VD

Anställd sedan 2007. Tidigare styrelsemedlem i ett flertal av Pegrocos innehav såsom Bilisten AB, Scandinavian Air Ambulance, Skummeslövsgården AB, Diakrit Int. Ltd och Priority Aero Maintenance. Har även haft uppdrag som interimsVD i Diaktrit Norge, Svensk Flygambulans AB och Gruppo e Figli AB och som Investment Manager, Tumlehed Invest. Victor är civilekonom (MSc) från Handelshögskolan vid Göteborgs universitet.

Joakim Winggren

Vice VD

Anställd 2019. Tidigare VD för Almi Invest Västsverige AB och Endorsia International AB. Lång erfarenhet från ledande befattningar inom affärsutveckling och företagsledning från bl a Kinnarps AB. Joakim har många års erfarenhet från riskkapitalbranschen och har haft ett flertal styrelseuppdrag i tillväxtföretag. Joakim är civilekonom och innehar en Executive MBA från Handelshögskolan vid Göteborgs universitet.

Peter Sandberg

Founding Partner

Styrelseordförande 2007 - maj 2015. Styrelseledamot sedan 2007. Tidigare VD för Sjätte AP-fonden och Bure Equity AB (publ). Ordförande Teleca AB. Finanschef och ansvarig för corporate finance inom AB Volvo, VD Volvo Norge AS, positioner inom Volvo Credit AB, Volvo Group Finance Europe BV och Sotrot AB. Peter är civilekonom från Handelshögskolan vid Göteborgs universitet.

Per Grunewald

Founding Partner

Styrelseledamot sedan 2007. Per har 16 år inom Electroluxkoncernen, senast som Senior VP samt VD e2Home. Senior IM på Bure Equity. Medgrundare och vVD på Spine Robotics. Han fick Mannerfeltpriset 2003 för pionjärinsatser inom integration av miljö och affärsverksamhet. Per är sedan 2011 invald ledamot i IVA. Han är civilingenjör från Chalmers Tekniska Högskola.

Jesper Henrysson

Ekonomi och administration

Anställd sedan 2017. Tidigare CFO för Wifog Holding AB (publ) och för Kontanten AB. Ledande positioner inom ekonomi och finans inom East Capital-koncernen, bl. a. CFO och Deputy CEO för East Capital Private Equity samt Head of Treasury and Valuation. Auktoriserad revisor på PricewaterhouseCoopers. Jesper är civilekonom från Ekonomihögskolan vid Lunds Universitet

Johan Sjösten

Analytiker

Anställd sedan 2019. Hade praktiktjänst som analytiker på Pegroco under 2018. Har även erfarenhet från projektarbete på Fjärde AP-Fonden samt praktikarbete på Nordea och Volvo Cars. Johan är civilingenjör (MSc) i Industriell Ekonomi från Umeå universitet med specialisering mot risk management.

Styrelsen

Lisa Berg Rydsbo

Styrelseordförande

Andra pågående uppdrag: Styrelsemedlem Nordic Finance, GTM Consultant/Ägare Philton Consulting. Tidigare uppdrag: CMO Apica Systems, WW Marketing Director Hewlett Packard Software, Nordisk Marknadschef Mercury Interactive, VP Marketing Panopticon Software, Marketing Director Moneybell, Marketing Director QlikTech Inc.

Göran Näsholm

Styrelseledamot

Andra pågående uppdrag: Styrelseordförande i Malef Holding AB, Lefva Fastigheter AB och LW Sverige AB, samt ledamot i Clas Ohlson AB och Martin & Servera AB. Göran var tidigare VD i Ahlsell AB från 1999 till 2015.

Fredrik Karlsson

Fredrik Karlsson

Styrelseledamot

Andra pågående uppdrag: Styrelseordförande i B8 Sverige AB samt ledamot i Capillary Concrete AB, Played Top Holding AB, Peak Nordic Management Advisory, Lidingö 1 AB, FrippCo Konsult AB, och FrippCo AB. Fredrik var tidigare Partner och Head of Nordics på 3i där han började 2001. Tidigare har han även varit ansvarig för Private Equity investeringar på sjätte AP-fonden.

Peter Sandberg

Styrelseledamot

Andra pågående uppdrag: Styrelseordförande i Pegroco Transportation Holding AB, AB Flexen Intressenter, Hagabadet AB, Hagabadet Holding AB, RC Hisservice AB, Nordic Lift AB och Accrelium AB. Styrelseledamot i Nordic MRO AB, Nordic MRO Holding AB, FinWire AB, Mechanum Sverige AB, Flexenclosure AB, Pegroco Holding AB, Bostadsrättsföreningen Viktor Rydbergsgatan 16, och AB Stockholms Spårvägar.

Per Grunewald

Styrelseledamot

Andra pågående uppdrag: Styrelseordförande i Airglow, AB Mantex AB och i Nordic Furnaces AB. Styrelseledamot i Alelion Energy Systems AB, Stora Hotellet i Fjällbackas Intressenter AB, Business Challenge AB, AB Flexen Intressenter, Clean Invest Scandinavia AB och Pegroco Transportation Holding AB. Ledamot Avd 1 i IVA.