Pegroco investerar i mindre och medelstora onoterade företag företrädesvis i Sverige.

Pegroco Invest

 

Pegroco investerar i mindre och medelstora företag med tydligt fokus på långsiktigt värdeskapande. Investeringarna är företrädesvis i onoterade bolag i Sverige. Innehavsportföljen är branschoberoende och diversifieras över flera verksamhetsområden. Detta bedöms ge bästa avkastningen över tid för Pegrocos aktieägare. Pegroco har sex medarbetare och sitt huvudkontor i Göteborg.
Vi är en aktiv och långsiktig ägare utan uttalad investeringshorisont. Vi genererar avkastning genom att identifiera lämpliga investeringsobjekt, förvärva en minoritet eller majoritet, skapa värde genom utveckling av investeringsobjektens affärer samt att på olika sätt synliggöra de därmed skapade värdet, till exempel genom en börsnotering.
Pegrocos grundläggande värdeskapande strategi är att etablera navbolag och runt dessa bygga upp koncerner genom kompletterande förvärv. Vi lägger stor vikt på entreprenörens och nyckelpersonernas roll i de verksamheter vi investerar i. Vår investeringsidé är att kombinera vår industriella och finansiella erfarenhet, vår vana vid bolagstransaktioner, samt vårt starka affärsnätverk, med bolagens entreprenörer och ledningar och dess affärsidéer och drivkraft, för att tillsammans bygga ytterligare värde. Skulle något av detta passa in på er verksamhet eller situation så kontakta Pegroco.

Pegroco har sedan Bolagets grundande 2007 genomfört ett femtiotal investeringar. Pegrocos ambition är att Pegrocos ägarandel i portföljbolagen över tid skall överstiga 50 procent. Pegroco konsoliderar för närvarande tre innehav, CalorMet, Geogruppen och Chemgroup. Övriga innehav där vår ägarandel överstiger 20 procent omfattar för närvarande Nordisk Bergteknik och Mechanum.  Utöver detta har Pegroco även innehav där ägarandelen understiger 20 procent, bl.a. i Alelion Energy Systems och Thinc Collective.

Pegrocos två senaste exempel på synliggörande av skapade värden var börsnoteringen av Nordisk Bergteknik i oktober 2021 och avyttringen av Nordic Lift i juli 2022.

Senaste nyhet

Pegroco Invest AB offentliggör Delårsrapport Q1 för 2023: Nya navbolag och starkt totalresultat

| MAR, Pressmeddelande, Regulatorisk | No Comments
Perioden januari – mars 2023 (Koncernen) Nettoomsättningen uppgick till 31,0 (17,4) Mkr Rörelseresultat före avskrivningar och resultat från intressebolag uppgick till -6,7 (-7,8) Mkr Periodens resultat efter skatt uppgick till…

Innehav

Läs mer om Pegrocos innehav genom att klicka på respektive bolags ruta här nedan eller gå in under fliken Innehav.

Nordisk Bergteknik

Mechanum

Calormet

Geogruppen

Chemgroup