Skip to main content

Infraservice Group i allvarlig tvist med Trafikverket – orsakar behov av företagsrekonstruktion

Pressmeddelande den 5 mars 2021

Pegrocos portföljbolag Infraservice Group Scandinavian AB (”Infraservice”) befinner sig i en situation med ansträngd likviditet på grund av innehållna betalningar från Trafikverket. Då parternas förhandlingar väsentligt dragit ut på tiden och en lösning hittills inte hittats, har bolaget tvingats till att ansöka om företagsrekonstruktion för att skapa ett skydd mot konkurs.

Bakgrunden är att Infraservice under 2019-2021 utfört spår- och växelbyten åt Trafikverket på sträckan Helsingborg-Teckomatorp. De båda parterna har hamnat i tvistemål om utförda arbeten kring ballastrening, varefter Trafikverket för närvarande innehåller totalt ca 65 MSEK, ersättning för obetalda kontraktsarbeten och ändrings-, tilläggs- och avgående (ÄTA) arbeten.

  • Trafikverkets agerande i frågan är förvånande och enligt oss ett väsentligt kontraktsbrott. Vi vill naturligtvis å det snaraste nå en lösning med Trafikverket, men då det hittills inte visat sig att vara möjligt har vi tyvärr tvingats att ansöka om företagsrekonstruktion, med stöd av våra kreditgivare, då de likviditetspåverkande följderna av tvisten ifråga är allvarliga och inte bara drabbar Infraservice, utan även ett 10-tal underleverantörer. Vi hoppas dock på en positiv utveckling av tvisten med Trafikverket så att underleverantörerna ej skadas, säger Infraservice VD, Joakim Stenqvist.

Trafikverket och Infraservice diskuterar nödvändiga åtgärder för att godkänna det ursprungliga uppdraget. Parterna förväntas inom kort genomföra en utredning om behov, omfattning och kostnader för tillkommande åtgärder. Infraservice omsatte 237 MSEK under 2020 (157 MSEK under 2019). Mer information om bolaget finns på bolagets hemsida www.infraservice.nu

Pegroco följer kontinuerligt utvecklingen mellan parterna. Pegroco äger 51% av aktierna med ett bokfört värde om 0 MSEK sedan 30 juni 2020. Vidare har Pegroco indirekt en factoring-garanti mot bolagets bank om 24 MSEK.

Om Pegroco
Pegroco (www.pegrocoinvest.com) är ett investeringsbolag som investerar i mindre och medelstora onoterade företag företrädesvis i Sverige. Pegroco har idag sju huvudsakliga innehav. Pegrocos preferensaktie är noterad på Nasdaq First North Premier Growth Market Stockholm.

För mer information:
För ytterligare information om Infraservice kontakta: Joakim Stenqvist, VD, Infraservice Group Scandinavian AB, e-post: joakim.stenqvist@infraservice.nu, tel: 0702-87 60 55

För ytterligare information om Pegroco kontakta: Victor Örn, VD, Pegroco Invest AB, e-post: victor@pegrocoinvest.com, Tel: 0708-63 64 01.

Erik Penser Bank AB är Pegrocos Certified Adviser på Nasdaq First North Premier Growth Market Stockholm. Tel: 08-463 83 00, e-post: certifiedadviser@penser.se.

Denna information är sådan information som Pegroco Invest AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 5 mars 2021 kl. 09:15 CET.