Skip to main content

Pegrocos portföljbolag Nordisk Bergteknik förvärvar Grundia och stärker positionen ytterligare i Västra Götaland

Pressmeddelande 14 maj 2021

Pegrocos portföljbolag Nordisk Bergteknik har tecknat avtal avseende förvärv av samtliga aktier i Grundia, en etablerad aktör inom grundläggning baserad i Göteborgsregionen. Genom förvärvet fortsätter Nordisk Bergteknik att stärka sin position och närvaro, inte minst i Västra Götaland, med ambitionen att vara strategisk partner i valda nischer på marknaden för anläggnings- och entreprenadtjänster inom infrastruktur.

Grundia, som omsätter cirka 120 Mkr på årsbasis och har ett 40-tal medarbetare, är specialister inom två områden – diverse grundläggningsarbeten på entreprenad samt grundförstärkning av befintliga fastigheter. Bolagets uppdragsgivare återfinns bland offentlig förvaltning, inom industrin samt bland kommersiella och privata fastighetsägare. Grundia arbetar över hela Sverige och med utgångspunkt i Västra Götaland. I samarbete med olika partners tillhandahåller bolaget även tjänster för schakt- och dräneringsarbeten, injekteringar och bergförstärkningar.

– Nordisk Bergteknik har tagit och avser ta en aktiv roll i den pågående konsolideringen av branschen, och vi är väldigt glada över möjligheten att förvärva Grundia. Det är ett väl ansett bolag med kompetent ledning och högt kvalificerade medarbetare som delar vår syn på affärsmannaskap och värdegrund. Förvärvet kompletterar vårt erbjudande och medför betydande synergier. Vi stärker dessutom vår geografiska närvaro i Göteborgsområdet, vilket givetvis är väldigt positivt då det är en expansiv marknad, säger Andreas Christoffersson, VD Nordisk Bergteknik.

Köpeskillingen uppgår till 82 Mkr vid tillträde, samt en tilläggsköpeskilling om högst 16 Mkr, beroende på det finansiella utfallet de kommande tre åren. 20 Mkr av köpeskillingen återinvesteras genom köp av aktier i Nordisk Bergteknik och därutöver emitterar Nordisk Bergteknik 37 000 teckningsoptioner till de fem säljarna i Grundia, som därmed blir långsiktiga ägare i Nordisk Bergteknik.

Grundia värderas därmed, med maximal tilläggsköpeskilling, till 98 Mkr på skuldfri basis.

Tillträde är planerat att ske i slutet av maj 2021.

Denna information är sådan som Pegroco Invest AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-05-14 kl 18:25 CEST.

För ytterligare information, kontakta:

Victor Örn, VD, Pegroco Invest

e-post: victor@pegrocoinvest.com, tel: +46 708 636 401

Om Pegroco

Pegroco (www.pegrocoinvest.com) är ett investeringsbolag som investerar i mindre och medelstora onoterade företag företrädesvis i Sverige. Pegroco har idag sju huvudsakliga innehav. Pegrocos preferensaktie är noterad på Nasdaq First North Premier Growth Market Stockholm.

Erik Penser Bank AB är Pegrocos Certified Adviser på Nasdaq First North Premier Growth Market Stockholm. Tel: 08-463 83 00, e-post: certifiedadviser@penser.se.