Skip to main content

Pegroco Invest AB publicerar delårsrapport för första kvartalet 2021

Pressmeddelande 25 maj 2021

Finansiellt resultat

Perioden januari-mars 2021 (Koncernen)

  • Nettoomsättningen uppgick till 473,5 Mkr (259,7)
  • Rörelseresultat före avskrivningar och resultat från intressebolag uppgick till 39,3 Mkr (1,8)
  • Periodens resultat efter skatt uppgick till 9,5 Mkr (-40,0)
  • Resultatet per stamaktie uppgick till 0,23 kr (-0,97)
  • Periodens kassaflöde uppgick till 106,0 Mkr (-45,2)

Perioden januari-mars 2021 (Moderbolaget)

  • Nettoomsättningen uppgick till 3,7 Mkr (8,6)
  • Rörelseresultatet uppgick till -15,6 Mkr (2,0)
  • Periodens resultat efter skatt uppgick till 11,1 Mkr (1,1)
  • Resultat per stamaktie uppgick till 0,27 kr (0,03)
  • Periodens kassaflöde uppgick till 8,5 Mkr (-4,6)

”Pegroco-koncernen fortsätter att utvecklas. Årets första kvartal startade i positiv anda med god utveckling både koncernens portföljbolag och i moderbolaget. Flera av våra portföljbolag har genomfört intressanta tilläggsförvärv och visat på en god utveckling. 

Koncernens nettoomsättning under första kvartalet ökade till 473,5 MSEK (259,7 MSEK), en ökning med 82% jämfört motsvarande kvartal föregående år. Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar (EBITDA) ökade väsentligt till 39,3 MSEK (1,8 MSEK). Huvudsakliga bidragande anledningar till det ökade resultatet kommer främst från ett högre resultat inom Nordisk Bergteknik-koncernen samt inom Stockholms Spårvägar.

Värdepappersportföljen har förvaltats väl även detta kvartal och bidragit till moderbolagets goda resultat. Inom moderbolaget har vi fortsatt genomfört amorteringar till bankkonsortiet enligt plan.

Substansvärdet per stamaktie ökade under första kvartalet med 25% till 14,16 kr per sista mars 2021, jämfört med 11,35 kr vid slutet av fjärde kvartalet. Ökningen beror på en positiv värdeutveckling i såväl de noterade som onoterade portföljerna och är ett positivt kvitto på att Pegroco-koncernens verksamhet utvecklats i rätt riktning. Substansvärdet per stamaktie har nu ökat med hela 84% de senaste 12 månaderna.”, kommenterar Victor Örn, VD Pegroco Invest.

Delårsrapporten finns i sin helhet bifogad detta pressmeddelande samt på bolagets hemsida https://pegrocoinvest.com/sv/rapporter/

Denna information är sådan som Pegroco Invest AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-05-25 kl 17:30 CEST.

För ytterligare information, kontakta:

Victor Örn, VD, Pegroco Invest

e-post: victor@pegrocoinvest.com, tel: +46 708 636 401

Om Pegroco

Pegroco (www.pegrocoinvest.com) är ett investeringsbolag som investerar i mindre och medelstora onoterade företag företrädesvis i Sverige. Pegroco har idag sju huvudsakliga innehav. Pegrocos preferensaktie är noterad på Nasdaq First North Premier Growth Market Stockholm.Erik Penser Bank AB är Pegrocos Certified Adviser på Nasdaq First North Premier Growth Market Stockholm. Tel: 08-463 83 00, e-post: certifiedadviser@penser.se.