Skip to main content

Pegroco Invests portföljbolag Nordisk Bergteknik AB (publ) intensifierar arbetet med att se över kapitalstrukturen

Pegrocos portföljbolag Nordisk Bergteknik AB (publ) (”Nordisk Bergteknik” eller ”Bolaget”) har sedan det fjärde kvartalet 2020 arbetat med en strategisk översyn av Bolagets kapitalstruktur. I samband med en eventuell notering av Bolagets aktier så avser Bolaget att förändra sin nuvarande kapitalstruktur. Den avsedda förändringen hänför sig till Bolagets utestående företagsobligationer om 400 MSEK, som vid en eventuell notering avses ersättas med bankfinansiering. Beslut om en eventuell notering av aktierna samt förändring av kapitalstruktur bedöms fattas under innevarande år.

Bolaget kommer framförallt att använda likviden från en eventuell notering av aktierna för att stärka Nordisk Bergtekniks finansiella ställning och fortsatt stödja Bolagets expansiva tillväxt i Norden.

Carnegie Investment Bank AB (publ) är finansiell rådgivare i samband med den strategiska översynen av kapitalstrukturen.

Denna information är sådan som Pegroco Invest är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-08-20 09:55 CEST.

För ytterligare information, kontakta:
Victor Örn, VD Pegroco Invest AB, e-post: victor@pegrocoinvest.com, tel: 070-863 64 01.

Om Pegroco Invest AB
Pegroco Invest (www.pegrocoinvest.com) är ett investmentbolag som investerar i mindre och medelstora onoterade företag företrädesvis i Sverige. Pegroco har idag 10 huvudsakliga innehav. Pegrocos preferensaktie är noterad på Nasdaq First North Premier Growth Stockholm.

Erik Penser Bank AB är Pegrocos Certified Adviser på Nasdaq First North Premier Growth Market Stockholm. Tel: 08-463 83 00, e-post: certifiedadviser@penser.se.