Skip to main content

Pegroco Invests portföljbolag Nordisk Bergteknik AB (publ) publicerar delårsrapport för andra kvartalet 2021

Pegrocos portföljbolag Nordisk Bergteknik AB (publ) har publicerat delårsrapport från andra kvartalet 2021.

Lönsam tillväxt och framflyttade marknadspositioner

April – juni 2021 (Nordisk Bergteknik AB (publ))

  • Nettoomsättningen ökade till 490,5 (217,0) MSEK
  • Justerad EBIT ökade till 46,6 (18,0) MSEK, och justerad EBIT-marginal uppgick till 9,5 (8,3) %
  • Rörelseresultat (EBIT) ökade till 36,2 (12,2) MSEK, och EBIT-marginal uppgick till 7,4 (5,6) %
  • Periodens resultat uppgick till 19,6 (5,2) MSEK

VERKSTÄLLANDE DIREKTÖRENS KOMMENTAR 

”Nordisk-koncernens tre segment har utvecklats mycket tillfredställande under det andra kvartalet med en stark tillväxt och rekordhög lönsamhet inom delar av koncernen. Vi fortsätter också att vara aktiva i konsolideringen av vår industri och har genomfört tre nya förvärv, vilket fortsätter att förstärka vår position som strategisk partner i anläggnings- och byggbranschen i enlighet med vår strategi. Sammantaget har vi gjort sex förvärv i Sverige och Norge den senaste tolvmånadersperioden. Mätt som om även dessa sex bolag varit en del av koncernen sedan 1 juli 2020, uppgick omsättningen till 1 848 MSEK med en justerad EBIT-marginal om 5,9%, att jämföra med det senaste kalenderårets 1 008 MSEK med en marginal om 5,4%.

Vi ser fram emot vår fortsatta tillväxtresa, och att ytterligare stärka vår position som en ledande strategisk partner i våra nischer inom anläggnings- och byggindustrin”, kommenterar Andreas Christoffersson, VD Nordisk Bergteknik.

Delårsrapporten finns i sin helhet att ladda ner här samt på Nordisk Bergtekniks hemsida: https://nordiskbergteknik.se/sv/rapporter-och-presentationer

Pegroco avser publicera delårsrapport för andra kvartalet 2021 för Pegroco Invest AB den 31 augusti 2021.

Informationen är sådan som Pegroco Invest är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014) samt lag (2007:528) om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-08-20 10.00 CET.

För ytterligare information, kontakta:
Victor Örn, VD Pegroco Invest AB, e-post: victor@pegrocoinvest.com, tel: 070-863 64 01.

Om Pegroco Invest AB
Pegroco Invest (www.pegrocoinvest.com) är ett investmentbolag som investerar i mindre och medelstora onoterade företag företrädesvis i Sverige. Pegroco har idag 10 huvudsakliga innehav. Pegrocos preferensaktie är noterad på Nasdaq First North Premier Growth Stockholm.

Erik Penser Bank AB är Pegrocos Certified Adviser på Nasdaq First North Premier Growth Market Stockholm. Tel: 08-463 83 00, e-post: certifiedadviser@penser.se.