Skip to main content

Pegroco Invest AB publicerar delårsrapport för andra kvartalet 2021

Pressmeddelande 31 augusti 2021

Värdeskapande tilläggsförvärv och positiv finansiell utveckling

Finansiellt resultat

Perioden januari-juni 2021 (Koncernen)

 • Nettoomsättningen uppgick till 1 181,4 Mkr (543,4)
 • Rörelseresultat före avskrivningar och resultat från intressebolag uppgick till 125,8 Mkr (70,6)
 • Periodens resultat efter skatt uppgick till 74,8 Mkr (11,1)
 • Resultatet per stamaktie uppgick till 1,81 kr (0,27)
 • Periodens kassaflöde uppgick till -11,7 Mkr (-71,0)

Perioden januari-juni 2021 (Moderbolaget)

 • Nettoomsättningen uppgick till 13,9 Mkr (11,6)
 • Rörelseresultatet uppgick till -19,0 Mkr (1,1)
 • Periodens resultat efter skatt uppgick till -11,5 Mkr (14,7)
 • Resultat per stamaktie uppgick till -0,28 kr (0,36)
 • Totalresultat per stamaktie uppgick till 4,04 kr (0,00)
 • Periodens kassaflöde uppgick till -1,3 Mkr (-4,6)

”Pegrocokoncernens försäljning steg 150% under kvartalet till 707,8 MSEK (283,7 MSEK), jämfört motsvarande kvartal föregående år, främst beroende på Nordisk Bergtekniks mycket starka organiska tillväxt men också på att vi numera konsoliderar Stockholms Spårvägar. Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar (EBITDA) ökade med 26% till 86,5 MSEK (68,8 MSEK). Det ökade resultatet kommer främst från ett högre resultat inom Nordisk Bergteknik-koncernen.

Inom moderbolaget har vi fortsatt att amortera till bankkonsortiet enligt plan. Vår värdepappersportfölj har under kvartalet förvaltats väl och nämnvärt är att vi sålt större delen av vårt innehav i Mantex, ett bolag som vi sedan 2016 investerat i, tagit till börsen och till stor del nu kunnat göra en bra exit ur. Moderbolagets eget kapital och substansvärde har under det senaste året förstärkts med drygt 300 MSEK – närmast en fördubbling – detta utan nyemissioner i någon form.

Substansvärdet ökade under andra kvartalet med 14% till 16,14 kr per stamaktie. Ökningen beror på en positiv värdeutveckling i såväl de noterade som onoterade portföljerna och är en fortsatt positiv bekräftelse på att vår verksamhet utvecklas väl. Substansvärdet per stamaktie har ökat med 42% under första halvåret 2021.”, kommenterar Victor Örn, VD Pegroco Invest.

Delårsrapporten kan öppnas här och finns även på bolagets hemsida https://pegrocoinvest.com/sv/rapporter/

Denna information är sådan som Pegroco Invest AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-08-31 kl 08:00 CEST.

För ytterligare information, kontakta:

Victor Örn, VD, Pegroco Invest

e-post: victor@pegrocoinvest.com, tel: +46 708 636 401

Om Pegroco

Pegroco (www.pegrocoinvest.com) är ett investeringsbolag som investerar i mindre och medelstora onoterade företag företrädesvis i Sverige. Pegroco har idag sju huvudsakliga innehav. Pegrocos preferensaktie är noterad på Nasdaq First North Premier Growth Market Stockholm.

Erik Penser Bank AB är Pegrocos Certified Adviser på Nasdaq First North Premier Growth Market Stockholm. Tel: 08-463 83 00, e-post: certifiedadviser@penser.se.