Skip to main content

Pegrocos portföljbolag Nordisk Bergteknik meddelar om att villkoren för förtidsinlösen av utestående företagsobligationer är uppfyllda

Pegrocos portföljbolag Nordisk Bergteknik AB (publ) (”Nordisk Bergteknik” eller ”Bolaget”) kommer att förtidsinlösa samtliga utestående obligationer om 400 MSEK, 2019/2023 med ISIN SE0012729234 (”Företagsobligationen”), i enlighet med villkoren för Företagsobligationen.

I enlighet med pressmeddelandet daterat den 27 september 2021 har samtliga villkor för förtidsinlösen av Företagsobligationen uppfyllts, bland annat har Nordisk Bergteknik noterat Bolagets B-aktier på Nasdaq Stockholm och erhållit en emissionslikvid om minst 450 MSEK. Nordisk Bergteknik kommer således att förtidsinlösa utestående Företagsobligationen. 

Datumet för förtidsinlösen av Företagsobligationen är den 22 oktober 2021. Avstämningsdag är den 15 oktober 2021.

Detta meddelande ges endast i informationssyfte och ska inte uppfattas som ett erbjudande att köpa eller sälja eller som en begäran om anbud att köpa eller sälja bolagets värdepapper.

Informationen lämnades, genom nedan angivna kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 15 oktober 2021 klockan 07:45 CEST.

För mer information, vänligen kontakta

Victor Örn, VD, Pegroco Invest, e-post: victor@pegrocoinvest.com, tel: 070-863 64 01.

Om Pegroco Invest AB
Pegroco Invest (www.pegrocoinvest.com) är ett investmentbolag som investerar i mindre och medelstora onoterade företag företrädesvis i Sverige. Pegroco har idag 7 huvudsakliga innehav. Pegrocos preferensaktie är noterad på Nasdaq First North Premier Growth Stockholm.