Skip to main content

Pegrocos portföljbolag Nordisk Bergteknik meddelar om minskning av aktiekapitalet genom inlösen av samtliga A-aktier i bolaget

Pegrocos portföljbolag Nordisk Bergteknik AB (publ) (”Nordisk Bergteknik” eller ”Bolaget”) har beslutat om minskning av aktiekapitalet genom inlösen av samtliga 44 000 000 A-aktier i Bolaget i enlighet med villkoren i bolagsordningen.

I enlighet med vad som tidigare kommunicerats i det prospekt som upprättades med anledning av att Nordisk Bergtekniks B-aktie upptogs till handel på Nasdaq Stockholm, avsåg styrelsen fatta beslut om inlösen av samtliga A-aktier i Bolaget innan utgången av första kvartalet 2022, vilket nu skett.

Minskning av aktiekapitalet kommer ske genom indragning av samtliga A-aktier för återbetalning (inlösen) till aktieägarna Pegroco Invest AB, org. nr 556727–5168 med sammanlagt 440 000 SEK. Minskningen innebär att aktiekapitalet minskar från dagens 972 392,22 SEK till 532 392,22 SEK och att antalet utgivna aktier minskar från dagens 97 239 222 aktier till 53 239 222 aktier. Kvotvärdet för B-aktierna förblir oförändrat om 0,01 SEK per aktie.

Genom inlösen av A-aktierna kommer Pegroco Invest AB:s andel (inklusive det helägda dotterbolaget Bergteknik Norr Holding AB:s innehav i Nordisk Bergteknik) av aktiekapital samt andel av röster att minska från 61,6 % till 29,8 %.

Beslutet fattades av styrelsen i Nordisk Bergteknik den 16 november 2021 och planeras att registreras hos Bolagsverket omkring den 23 november 2021.

Informationen lämnades, genom nedan angivna kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 november 2021 klockan 07:45 CET.

För mer information, vänligen kontakta

Victor Örn, VD, Pegroco Invest, e-post: victor@pegrocoinvest.com, tel: 070-863 64 01.

Om Pegroco

Pegroco (www.pegrocoinvest.com) är ett investeringsbolag som investerar i mindre och medelstora onoterade företag företrädesvis i Sverige. Pegroco har idag sju huvudsakliga innehav. Pegrocos preferensaktie är noterad på Nasdaq First North Premier Growth Market Stockholm.

Erik Penser Bank AB är Pegrocos Certified Adviser på Nasdaq First North Premier Growth Market Stockholm. Tel: 08-463 83 00, e-post: certifiedadviser@penser.se.