Skip to main content

Pegrocos portföljbolag Nordisk Bergteknik förvärvar Torbjörn Sundh Entreprenad – breddar erbjudandet och stärker marknadspositionen i Norrland

Torbjörn Sundh Entreprenad AB grundades 1990 och omsätter idag i storleksordningen 220 MSEK på årsbasis med god lönsamhet som kommer att förstärka koncernens marginal. Verksamheten, som har sin bas i Umeå, har 130 medarbetare och erbjuder tjänster inom infrastruktur- och anläggningsentreprenader samt drift och underhåll av transportnätet.

– Nordisk Bergteknik har tagit, och avser ta, en aktiv roll i den pågående konsolideringen av branschen, och vi är väldigt glada över möjligheten att förvärva Torbjörn Sundh Entreprenad. Det är ett välskött bolag med en kompetent ledning och kvalificerade medarbetare som delar vår syn på affärsmannaskap och värdegrund. Förvärvet innebär en komplettering av vårt erbjudande och kommer att bidra till att säkra en del av de behov som föreligger i samband med utbyggnaden av Norrbotniabanan samt de stora satsningarna inom infrastruktur och industri i norra Sverige. Vi stärker dessutom vår geografiska närvaro i hela Norrland, vilket givetvis är väldigt positivt då det är en region där det händer mycket i som resultat av inte minst den gröna omställningen, säger Andreas Christoffersson, VD Nordisk Bergteknik.

Köpeskillingen uppgår till 138 MSEK och erläggs med 108 MSEK i likvida medel vid tillträde, 20 MSEK genom återinvestering i aktier i Nordisk Bergteknik och 10 MSEK genom en säljarrevers. Aktierna kommer att emitteras i enlighet med bemyndigande från årsstämman 2021 och innefattar ett överlåtelseförbud (s.k. lock-up åtagande) till hösten 2022.

Förvärvet är villkorat av godkännande av Konkurrensverket och tillträde kommer ske i samband med att godkännande har erhållits. Förvärvet kommer att redovisas i segmentet Berg Sverige och bedöms bidra med i storleksordningen 0,40 kronor i resultat per aktie på årsbasis baserat på förväntat antal utestående aktier efter förvärvet.  

Denna information är sådan som Pegroco Invest AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 3 december 2021 klockan 13:00 CET.

Om Nordisk Bergteknik

Nordisk Bergteknik har en tydligt expansiv tillväxtstrategi med målet att bidra till utvecklingen av framtidens hållbara samhälle. Våra bolag är specialister inom berghantering och grundläggning som med känsla och kompetens kombinerar varje uppdragsgivares behov med naturens förutsättningar. Att i ett tidigt skede vara med och bygga moderna samhällsfunktioner är vår vardag, vår hemmaplan och vår framtid.

För ytterligare information, kontakta:

Victor Örn, VD, 070-863 64 01, victor@pegrocoinvest.com

Om Pegroco Invest AB

Pegroco (www.pegrocoinvest.com) är ett investeringsbolag som investerar i mindre och medelstora onoterade företag företrädesvis i Sverige. Pegroco har idag sju huvudsakliga innehav. Pegrocos preferensaktie är noterad på Nasdaq First North Premier Growth Market Stockholm.

Erik Penser Bank AB är Pegrocos Certified Adviser på Nasdaq First North Premier Growth Market Stockholm. Tel: 08-463 83 00, e-post: certifiedadviser@penser.se.