Skip to main content

Pegrocos portföljbolag Nordisk Bergteknik offentliggör Bokslutskommuniké för 2021: Ett starkt kvartal avslutar ett framgångsrikt år

Nordisk Bergteknik oktober – december 2021

  • Nettoomsättningen ökade med 69 % och uppgick till 587 (348) MSEK.
  • Organisk tillväxt uppgick till 16 (25) %.
  • Justerad EBIT ökade till 45 (8) MSEK, tillika en marginal om 7,7 (2,4) %.
  • Periodens resultat uppgick till 9 (1) MSEK.
  • Periodens resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 0,16 (0,10) SEK.
  • Bolagets B-aktier noterades under kvartalet på Nasdaq Stockholm. I samband med börsnoteringen gjordes en nyemission uppgående till 528 MSEK före transaktionskostnader, och en förtidsinlösen av bolagets obligation som ersattes med en ny bankfinansiering samt utökade kreditramar om 650 MSEK.

”2021 var det mest händelserika och intensiva året för Nordisk Bergteknik hittills. Vi har under året levererat en god organisk tillväxt samt bibehållit en hög förvärvstakt, uppnått vårt finansiella mål om en justerad EBIT-marginal om 7 % och dessutom noterats på Nasdaq Stockholms huvudlista. Vår finansiella handlingsfrihet stärktes betydligt i samband med börsnoteringen i oktober, vilket betyder att vi fortsatt kommer att ta en aktiv roll i konsolideringen av vår bransch i Norden samt säkerställa att vi har en attraktiv och hållbar verksamhetsprofil”, säger Andreas Christoffersson, VD för Nordisk Bergteknik AB.

Delårsrapporten finns på bolagets hemsida: https://nordiskbergteknik.se/rapporter-och-presentationer/

Denna information är sådan som Pegroco Invest AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 17 februari 2022 klockan 07:45 CET.

För ytterligare information, kontakta:

Victor Örn, VD, 070-863 64 01, victor@pegrocoinvest.com

Om Pegroco Invest AB

Pegroco (www.pegrocoinvest.com) är ett investeringsbolag som investerar i mindre och medelstora onoterade företag företrädesvis i Sverige. Pegroco har idag sex huvudsakliga innehav. Pegrocos preferensaktie är noterad på Nasdaq First North Premier Growth Market Stockholm.

Erik Penser Bank AB är Pegrocos Certified Adviser på Nasdaq First North Premier Growth Market Stockholm. Tel: 08-463 83 00, e-post: certifiedadviser@penser.se.