Skip to main content

Pegroco Invest AB publicerar bokslutskommuniké för 2021

Pressmeddelande 25 februari 2022

Ett framgångsrikt år för Pegroco

Finansiellt resultat

Perioden januari-december 2021 (Koncernen)

 • Nettoomsättningen uppgick till 2 463,6 (1 558,5) Mkr
 • Rörelseresultat före avskrivningar och resultat från intressebolag uppgick till 280,5 (201,0) Mkr
 • Årets resultat efter skatt uppgick till 84,6 (56,1) Mkr
 • Resultatet per stamaktie uppgick till 1,11 (1,56) kr
 • Årets kassaflöde uppgick till -54,1 (-66,6) Mkr

Perioden januari-december 2021 (Moderbolaget)

 • Nettoomsättningen uppgick till 15,5 (19,6) Mkr
 • Rörelseresultatet uppgick till -32,1 (0,2) Mkr
 • Årets resultat efter skatt uppgick till -35,8 (61,5) Mkr
 • Resultat per stamaktie uppgick till -0,86 (1,49) kr
 • Årets totalresultat uppgick till 383,6 (141,5) Mkr
 • Totalresultat per stamaktie uppgick till 9,25 (3,42) kr
 • Årets kassaflöde uppgick till 15,4 (25,6) Mkr

”Fjärde kvartalet avslutar ett för Pegroco händelserikt år. Under 2021 har vårt hittills största huvudinnehav framgångsrikt noterats på Nasdaq Stockholms mid-cap lista. Vi har även renodlat vår portfölj och förbättrat moderbolagets ekonomiska ställning. Extra glädjande är det också att styrelsen nu föreslår att återuppta utdelningen i preferensaktien.

Substansvärdet per stamaktie ökade under fjärde kvartalet med 36 % till 18,31 kr per sista december 2021, jämfört med 13,50 kr vid slutet av tredje kvartalet. Ökningen beror på en positiv värdeutveckling i Nordisk Bergteknik. Moderbolaget har under kvartalet förstärkt det egna kapitalet till 916,6 (513,2) Mkr. Vi har under året hanterat moderbolagets nettoskuld och vänt den till nettokassa och är nu glada över att styrelsen till årsstämman förslår att återuppta utdelningen i preferensaktien” säger Victor Örn, VD för Pegroco Invest AB.

Bokslutskommunikén finns i sin helhet på bolagets hemsida https://pegrocoinvest.com/sv/rapporter/

Denna information är sådan som Pegroco Invest AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-02-25 kl 15:00 CET.

För ytterligare information, kontakta:

Victor Örn, VD, Pegroco Invest

e-post: victor@pegrocoinvest.com, tel: +46 708 636 401

Om Pegroco

Pegroco (www.pegrocoinvest.com) är ett investeringsbolag som investerar i mindre och medelstora onoterade företag företrädesvis i Sverige. Pegroco har idag sex huvudsakliga innehav. Pegrocos preferensaktie är noterad på Nasdaq First North Premier Growth Market Stockholm.

Erik Penser Bank AB är Pegrocos Certified Adviser på Nasdaq First North Premier Growth Market Stockholm. Tel: 08-463 83 00, e-post: certifiedadviser@penser.se.