Skip to main content

Pegroco avyttrar Nordic Lift-gruppen

Pegroco Invest AB genom dotterbolag har idag ingått avtal med TK Elevator Sweden AB (tidigare Thyssenkrupp Elevator Sweden) om att avyttra den helägda underkoncernen Nordic Lift. Den kontanta köpeskillingen uppgår totalt till 200 MSEK på kassa- och skuldfri basis, varav Pegrocos andelar i bolaget värderas till 152 MSEK.

Pegroco investerade i det Varbergsbaserade familjeföretaget RC-Hiss år 2016 och förvärvade då 90,1 % av bolaget och har därefter följt en offensiv tillväxtagenda med ett flertal tilläggsförvärv och etableringar på nya verksamhetsorter. Nordic Lift specialiserar sig på renovering, nyinstallation och service av hissar i Västra Sverige.

– Avyttringen av Nordic Lift följer i spåren av en allt snabbare konsolidering i marknaden efter TK Elevator´s och andra internationella aktörers inträde på den svenska marknaden samt ett konkurrenskraftigt erbjudande kombinerat med en attraktiv utvecklingsplan för Nordic Lift, säger Victor Örn, VD Pegroco Invest.

Köpeskillingen uppgår till 152 MSEK och erläggs med 129 MSEK i likvida medel vid tillträde, resterande genom tilläggsköpeskilling före halvårsskiftet 2023. Pegrocos totala investering summeras till 29 MSEK vilket innebär en utväxling på 5x investerat kapital med en beräknad IRR om 50 %. Stamaktiens substansvärde per senaste redovisade kvartal (2022-03-31) påverkas endast marginellt av transaktionen.

Förvärvet är villkorat av godkännande av Konkurrensverket och tillträde kommer ske i samband med att godkännande har erhållits.  

– Vi är glada att få en ny långsiktig ägare i TK Elevator Sweden, som har ambitionen att utveckla Nordic Lift vidare. Detta ger oss möjlighet att fortsätta utveckla vårt erbjudande på marknaden. Att Nordic Lift blir en del av TK Elevator-koncernen kommer skapa intressanta synergier både affärsmässigt och med utvecklingsmöjligheter för personalen. Samtidigt bevaras den regionala och lokala kännedomen om marknaden när vi arbetar vidare med våra företagsnamn och varumärken säger Mats Gustafsson, VD för Nordic Lift.

Denna information är sådan som Pegroco Invest AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 20 juli 2022 klockan 13:00 CET.

För ytterligare information, kontakta:

Victor Örn, VD, 070-863 64 01, victor@pegrocoinvest.com

Om Pegroco Invest AB

Pegroco (www.pegrocoinvest.com) är ett investeringsbolag som investerar i mindre och medelstora onoterade företag företrädesvis i Sverige. Pegrocos preferensaktie är noterad på Nasdaq First North Premier Growth Market Stockholm.

Erik Penser Bank AB är Pegrocos Certified Adviser på Nasdaq First North Premier Growth Market Stockholm. Tel: 08-463 83 00, e-post: certifiedadviser@penser.se.