Skip to main content

Pegrocos portföljbolag Nordisk Bergteknik förvärvar TSB Borrentreprenad – stärker erbjudandet inom borrning

Pegrocos portföljbolag Nordisk Bergteknik har ingått avtal avseende förvärv av samtliga aktier i TSB Borrentreprenad AB (”TSB”), en etablerad aktör inom borrning. Genom förvärvet stärker Nordisk Bergteknik sitt erbjudande­­­ inom olika typer av borrning.

TSB grundades 1992 och omsatte under 2021 cirka 49 MSEK. Bolaget har drygt 25 medarbetare och tillhandahåller tjänster såsom styrd borrning, hammarborrning och kärnborrning. TSB’s kunder finns inom infrastrukturområdet, gruv- och vindkraftsindustrin, samt bland energi- och fastighetsbolag. Verksamheten har sin bas i Sollefteå och verkar främst i Norrland men åtar sig uppdrag i hela Sverige.

Genom förvärvet av TSB stärker och breddar vi vårt erbjudande ytterligare samt fortsätter vara aktiva i den pågående konsolideringen av branschen. Vi har arbetat tillsammans med bolaget i flera år, känner dem väl, och ser flera synergier mellan våra befintliga bolag och TSB. Förvärvet tillför koncernen kunskaper inom styrd borrning samt ökar koncernens expertis och resurser inom borrning generellt sett. Samtidigt stärker vi vår geografiska närvaro i Norrland ytterligare vilket självklart är positivt då det är en region där efterfrågan väntas vara hög under de kommande åren, säger Andreas Christoffersson, VD Nordisk Bergteknik.

Köpeskillingen uppgår till 14,7 MSEK med en möjlig tilläggsköpeskilling om max 4 MSEK som kan tillkomma beroende på den finansiella prestationen. Delar av köpeskillingen kommer återinvesteras genom köp av aktier i Nordisk Bergteknik, varvid dagens ägare blir långsiktiga ägare i Nordisk Bergteknik. Förvärvet kommer att redovisas i segmentet Berg Sverige och tillträde förväntas ske under det tredje kvartalet 2022.

Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 augusti 2022 klockan 10:00 CEST.

För ytterligare information, kontakta:

Victor Örn, VD, 070-863 64 01, victor@pegrocoinvest.com

Om Pegroco Invest AB

Pegroco (www.pegrocoinvest.com) är ett investeringsbolag som investerar i mindre och medelstora onoterade företag företrädesvis i Sverige. Pegrocos preferensaktie är noterad på Nasdaq First North Premier Growth Market Stockholm.

Erik Penser Bank AB är Pegrocos Certified Adviser på Nasdaq First North Premier Growth Market Stockholm. Tel: 08-463 83 00, e-post: certifiedadviser@penser.se.