Skip to main content

Pegrocos portföljbolag Nordisk Bergteknik offentliggör delårsrapport Q2: Fortsatt stark organisk tillväxt inom alla segment

Pegrocos portföljbolag Nordisk Bergteknik offentliggör delårsrapport Q2 som visar på fortsatt tillväxt.

April – juni 2022

  • Nettoomsättningen ökade med 86 % och uppgick till 911 (491) MSEK.
  • Organisk tillväxt uppgick till 25 (44) %.
  • Justerad EBIT ökade till 75 (47) MSEK, tillika en marginal om 8,2 (9,5) %.
  • Periodens resultat uppgick till 44 (20) MSEK.
  • Periodens resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 0,78 (0,67) SEK.


”Koncernen har under de senaste kvartalen redovisat en stark organisk tillväxt och denna trend fortsatte under det andra kvartalet. Omsättningen ökade med 86 %, varav 25 % avsåg organisk tillväxt, och uppgick till 911 MSEK under det andra kvartalet. Den starka tillväxten förklaras framför allt av fortsatt stora nationella infrastruktursatsningar i regioner både i Sverige och Norge där vi etablerat en stark marknadsposition. Vi fortsätter se stora nationella investeringsbehov både inom ny och befintlig infrastruktur i Sverige och Norge, inte minst som en följd av den gröna samhällsomvandlingen. Med vår moderna maskinpark och betydande storlek är vi väl positionerade framåt och kan vara med och bidra till denna ”, säger Andreas Christoffersson, VD för Nordisk Bergteknik AB.

Delårsrapporten finns att ladda ner på bolagets hemsida: https://nordiskbergteknik.se/rapporter-och-presentationer/

Denna information är sådan som Pegroco Invest AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014) och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 18 augusti 2022 klockan 07:45 CEST.

För ytterligare information, kontakta:

Victor Örn, VD, 070-863 64 01, victor@pegrocoinvest.com

Om Pegroco Invest AB

Pegroco (www.pegrocoinvest.com) är ett investeringsbolag som investerar i mindre och medelstora onoterade företag företrädesvis i Sverige. Pegrocos preferensaktie är noterad på Nasdaq First North Premier Growth Market Stockholm.

Erik Penser Bank AB är Pegrocos Certified Adviser på Nasdaq First North Premier Growth Market Stockholm. Tel: 08-463 83 00, e-post: certifiedadviser@penser.se.