Innehav, översikt

Mindre och medelstora bolag
Pegroco investerar primärt i bolag med svensk bas, som arbetar inom b2b, och är storleksmässigt i segmentet mindre och medelstora bolag. Pegroco investerar framförallt i bolag med en beprövad affärsmodell, en stark marknadsposition, i sin region eller i sitt segment, samt ett över tid stabilt positivt kassaflöde. Pegrocos ambition är att Pegrocos ägarandel skall över tid överstiga 50 procent.

Navbolag
En övergripande portföljstrategi för att bygga värde är att etablera navbolag. I dessa görs förvärv, dels tilläggsförvärv för att konsolidera en fragmenterad marknad och dels kompletterande förvärv i syfte att bygga ett mer konkurrenskraftigt produkt- och tjänsteerbjudande. Pegroco söker därför främst efter verksamheter och branscher där det finns ett behov av, eller möjligheter till, att genomföra större värdeskapande förändringar, affärsinriktat, eller strukturellt genom konsolidering. Exempel på navbolag i Pegrocos portfölj är Nordisk Bergteknik inom sektorn berg- och markteknik. Ett viktigt investeringskriterium för Pegroco är att det finns en entreprenöriell kultur och en affärsinriktad ledning i bolaget. Pegrocos erfarenhet är att en framgångsrik affärsutveckling bäst byggs på en sådan kultur och att ett affärsutvecklande partnerskap då kan skapas med bolagens ledningar.

Produkt- och tjänstebolag
Produktbolag är i huvudsak avsedda för att bygga värde genom tillväxt. Uppbyggda värden i dessa bolag kan sedan synliggöras eller realiseras genom en företagsförsäljning eller en publik notering av bolagets aktie. I produktbolag utgör teknikkunnandet en central del av bolagens konkurrenskraft. Pegrocos investeringar i dessa är baserade på att produkterna skall ha långsiktigt hållbara konkurrensfördelar. I de innehav som är produktbolag utgör teknikkunnandet en central del av bolagens konkurrenskraft. Pegrocos urvalsstrategi i dessa är baserade på att produkterna skall ha långsiktigt hållbara konkurrensfördelar och ha en mätbar kundnytta. Exempel bland Pegrocos innehav är eSite Power Systems. I tjänstebolagen utgörs konkurrenskraften av bolagens kunnande att organisera utförandet av tjänsterna på ett kostnadseffektivt sätt, samt att uppnå högsta möjliga kapacitetsutnyttjande, både vad gäller personal och, t.ex. i bolag som Nordisk Bergteknik, av kapitalkrävande utrustning. Pegrocos kunnande kring finansiering utgör härvidlag en viktig konkurrensfördel.

Investeringshorisont
Generellt äger Pegroco sina innehav så länge de bedöms kunna uppfylla Pegrocos avkastningskrav och så länge Pegroco anser sig ha resurser, personellt och finansiellt, som svarar upp mot innehavets behov för att kunna uppfylla fastställda avkastningskrav. I praktiken innebär det, för flertalet innehav, att ägaragendan är att behålla bolaget tills vidare. Pegrocos skapar avkastningen genom att bygga värde i innehaven. Pegroco använder sig av ett antal åtgärder för att från tid till annan synliggöra det ökade värdet till exempel genom en avyttring, såsom med Nordic Lift, eller genom en notering, såsom med Nordisk Bergteknik.

Innehav

Per den 30 augusti 2022 hade Pegroco följande innehav där Pegrocos ägarandel överstiger 20 procent: Nordisk Bergteknik, Mechanum, Calormet, Geogruppen samt Chemgroup. Läs mer om respektive bolagen genom att skrolla ner under fliken Innehav. Utöver dessa har Pegroco även innehav där ägarandelen understiger 20 procent, bl.a. i Alelion Energy Systems och Thinc Collective.