Investeringshorisont

För varje investering finns i Pegrocos ägaragenda en målbild för hur länge innehavet kommer ingå i Pegrocos portfölj. Generellt äger Pegroco sina innehav så länge de bedöms kunna uppfylla Pegrocos avkastningskrav och så länge Pegroco anser sig ha resurser, personellt och finansiellt, som svarar upp mot portföljbolagets behov för att kunna uppfylla de fastställda avkastningskraven. I praktiken innebär det, för flertalet innehav, att ägaragendan är att behålla bolaget tillsvidare. Speciellt gäller det i investeringskategorin Bas. För vissa innehav omfattar ägaragendan även en målbild av att avyttra genom en industriell försäljning efter att vissa milstolpar uppnåtts eller att vid lämpligt tillfälle synliggöra uppnådd värdeökning, till exempel genom en listning av portföljbolagets aktie. Pegroco har även ibland innehav med kortare investeringshorisont. Så kan vara fallet till exempel för investeringar där motivet har varit att medverka vid en omställning av ett företag. I samtliga fall gäller dock generellt att Pegrocos strategi inte är bunden till en fast investeringshorisont i kalendertid utan att istället fortlöpande på affärsmässiga grunder bedöma en optimal tidpunkt för avyttring från en investering i termer av avkastning för Pegrocos aktieägare.

Track record

Pegroco har en god historik av värdebyggande och framgångsrika exits. Bolagets tre senaste exits har avkastat 2,5x, 3,5x och 5,5x, med en IRR på 125 %, 37 % resp. 37 %. Eget kapital har utvecklats från 38 till 477 Mkr de senaste fem åren.

Case stories

Läs mer om Pegrocos senaste och största exits genom att scrolla ner under Innehav.