Extra bolagsstämma 2022-07-05

Aktieägarna i Pegroco Invest AB, org. nr 556727-5168, kallas till extra bolagsstämma tisdagen den 5 juli 2022 kl. 15.00 genom deltagande via poströstning. Närvaro på extra bolagsstämman sker uteslutande genom poströstning.

Kallelse till extra bolagsstämma laddas ner här

Styrelsens förslag till beslut på extra bolagsstämma laddas ner här

Poströstningsformulär till extra bolagsstämma laddas ner här

Fullmaktsformulär till extra bolagsstämma laddas ner här