Innehav

Mindre och medelstora bolag
Pegroco investerar primärt i bolag med svensk bas, som arbetar inom B2B, och är storleksmässigt i segmentet mindre och medelstora bolag. Pegroco investerar framförallt i bolag med en beprövad affärsmodell, en stark marknadsposition, i sin region eller i sitt segment, samt ett över tid stabilt positivt kassaflöde. Pegrocos ambition är att Pegrocos ägarandel skall överstiga 50 procent.

Navbolag
En övergripande portföljstrategi för att bygga värde i portföljen är att etablera navbolag. I dessa görs förvärv, dels tilläggsförvärv för att konsolidera en fragmenterad marknad och dels kompletterande förvärv i syfte att bygga ett mer konkurrenskraftigt produkt- och tjänsteerbjudande. Pegroco söker därför främst efter verksamheter och branscher där det finns ett behov av, eller möjligheter till, att genomföra större värdeskapande förändringar, affärsinriktat, eller strukturellt genom konsolidering. Exempel på navbolag i Pegrocos portfölj är Nordisk Bergteknik inom sektorn berg- och markteknik och Nordic Lift inom affärsområdet hissteknik. Ett viktigt investeringskriterium för Pegroco är att det finns en entreprenöriell kultur och en affärsinriktad ledning i bolaget. Pegrocos erfarenhet är att en framgångsrik affärsutveckling bäst byggs på en sådan kultur och att ett affärsutvecklande partnerskap då kan skapas med bolagens ledningar.

Produkt- och tjänstebolag
De innehav i portföljen som är produktbolag är i huvudsak avsedda för att bygga värde genom tillväxt. Uppbyggda värden i dessa bolag kan sedan synliggöras eller realiseras genom en företagsförsäljning eller en publik notering av bolagets aktie. I produktbolag utgör teknikkunnandet en central del av bolagens konkurrenskraft. Pegrocos investeringar i dessa är baserade på att produkterna skall ha långsiktigt hållbara konkurrensfördelar.

I tjänstebolagen utgörs konkurrenskraften av bolagens kunnande att organisera utförandet av tjänsterna på ett kostnadseffektivt sätt, samt att uppnå högsta möjliga kapacitetsutnyttjande, både vad gäller personal och, t.ex. i bolag som Nordisk Bergteknik, av kapitalkrävande utrustning. Pegrocos kunnande kring finansiering utgör härvidlag en viktig konkurrensfördel.

Service och underhåll
Pegroco ser gärna att förvärvsobjektet genererar en väsentlig del av sina intäkter från service och underhåll. Dessa intäkter har fördelen att de ofta bygger på längre kontrakt och därmed har bättre förutsägbarhet. Vidare är en sådan intäktskategori ofta mindre konjunkturkänslig. Om underhållet är kopplat till en levererad produkt finns potentialen till att affärsmodellen kan omfatta intäkter över produktens hela livscykel, vilket är fallet med innehav såsom Nordic Lift.

Portföljbolag

Pegrocos huvudsakliga innehav utgörs för närvarande av Nordisk Bergteknik, Nordic Lift, Stockholms Spårvägar, Mechanum, Calormet och eSite Power Systems. Utöver dessa aktiva innehav omfattar portföljen även innehav i de noterade bolagen Alelion Energy Systems, Mantex, och Thinc Jetty Collective (f.d. Nowagruppen), som alla noterats under Pegrocos ägande, samt i Scandinavian Enviro Systems.

Läs mer om respektive bolagen genom att skrolla ner under fliken Innehav.