Att synliggöra värden, fallstudie: Nordic Lift

Service/underhåll – navbolag ­– kompletterade förvärv – industriell försäljning

Nordic Lift var Pegrocos koncern inom hisservicebranschen. Bolaget avyttrades i juli 2022 till TK Elevator Sweden AB. TK Elevator Sweden är det svenska dotterbolaget till den världsledande hisskoncernen TK Elevator som avyttrades av tyska industrigiganten ThyssenKrupp under 2020.
Avyttringen är ett exempel på den ena av Pegrocos huvudsakliga exitstrategier – industriell försäljning. Vidare är Nordic Lift ett utmärkt exempel på Pegrocos affärsmodell: identifiera lämplgt målbolag, implementera strategi för att bygga värde, samt realisera dessa värden.
Pegroco steg in på hissmarknaden genom att 2016 förvärva Varbergsbaserade RC Hisservice. Förvärvet föregicks av noggrann analys, dels av hissbranschen och dels av RC Hisservice. Hissbranschen uppfyllde de flesta kriterier som Pegroco har för en attraktiv marknadssektor: Fastighetsbranschen ger en stabil underliggande tillväxt. Hissbranschen består av nyförsäljning av hissar, renovering av äldre befintliga, samt en väsentlig del löpande service och underhåll, vilket ger god förutsägbarhet. Vidare är en sådan intäktskategori ofta mindre konjunkturkänslig. Ofta är det möjligt att sälja servicekontrakt till den produkt man levererat, vilket möjliggör en affärsmodell som omfattar intäkter över produktens hela livscykel.
RC Hisservice visade sig ha en stark marknadsposition i Västsverige men i övrigt visade analysen att marknaden var relativt fragmenterad. Pegrocos beslut blev då att förvärva RC Hisservice och etablera det som Pegrocos nav-bolag i branschen under namnet Nordic Lift och därefter bygga värde, dels genom att växa organiskt och dels att genom regionalt och produktkompletterade tilläggsförvärv. Under loppet av 2016 till 2020 gjordes förvärv av Hissteknik i Göteborg, Wennergrens Hiss, Globus TT, samt Rikshiss. Koncernen växte från ca 80 Mkr till cirka 240 Mkr.
När Pegroco vintern 2021 tog initiativ till ytterligare förvärv mottog man istället ett motbud om att avyttra hela Nordic Lift. I det läget kontaktade Pegroco även andra potentiella industriella köpare och en säljprocess inleddes.
Köpeskillingen uppgick till 152 Mkr. Pegrocos totala investering summeras till 29 Mkr vilket innebär en utväxling på 5x investerat kapital med en beräknad IRR om 50 procent.