Nordisk Bergteknik

Nordisk Bergteknik utför bergarbeten som borrning, sprängning, losshållning, vajersågning och bergförstärkning. Bolaget är ett resultat av en sammanslagning 2017 mellan Pegrocos första förvärv inom bergteknik, Norrbottens Bergteknik med säte är i Älvsbyn, Norrbotten, och Vestfold Fjellboring med säte i Sandefjord, Norge. Sedan dess har bolaget förvärvat ytterligare tre norska verksamheter, under 2017 Norsk Fjellsprengning AS och under 2018 Songdalen Fjellsprenging AS och Fjellsprenger AS. Med sin omsättning är man ett av de största företagen i Norden som erbjuder tjänster relaterade till bergsprängning. Sprängningsarbeten utförs av egna sprängare. Maskinparken består av borrvagnar, wiresågningsutrustningar, grävmaskiner med hydraulhammare och ett flertal servicebilar. Bergteknikbolag är relativt investeringstunga vad gäller maskinpark. Det är viktigt att hålla uppe investeringsnivån för att undvika att bolagets maskinpark blir föråldrad och mindre konkurrenskraftig.

Till dessa bergteknikföretag har Pegroco i februari 2019 gjort ett strategiskt viktigt kompletteringsförvärv av Pålab AB. Pålab arbetar inom grundläggning med tjänster såsom pålning, spontning, grundförstärkning, injektering och grundvattensäkring. Nordisk Bergteknik-koncernen får därmed en mer komplett kompetens inom markteknik. Tillsammans är man Nordens största oberoende aktör inom markteknik. Med sin storlek och sitt breda erbjudande inom markteknik är Nordisk Bergteknik en viktig underleverantör för de större entreprenadbolagen. De har en uttalad målsättning att minska på antalet underentreprenörer och efterfrågar därför underleverantörer som kan ta ett bredare ansvar för de olika delarna av markteknikarbetets värdekedja.

De stora infrastrukturprojekten och det ökande byggandet i Norden gör att det inom överskådlig tid finns en stabil underliggande tillväxt för de marknader som Nordisk Bergteknik agerar på. Verksamhetsområdet bergteknik bedöms utgöra omkring en procent av värdet av den totala bygg- & infrastrukturbranschen och uppskattas bara i Sverige till cirka 2,5 Mdkr per år.

Bolaget arbetar i huvudsak inom fyra affärsområden. Inom området Entreprenad arbetar man som underentreprenör. Kunder är ofta stora entreprenadbolag som har ett totalansvar för ett projekt men ofta själva saknar kompetens och resurser kring spräng- och grundläggningsarbeten. Dessa tjänster handlas då upp lokalt för varje enskilt projekt. Bland kunderna finns PEAB och Viedekke.Inom området Ballast (bergtäkter) är kunderna ballastleverantörer som levererar grus, makadam och andra krossprodukter som utvinns från deras bergtäkter. Norrbottens Bergteknik har förtroendet att borra och spränga i bergtäkter för ett antal större och mindre leverantörer som Swerock, Svevia, Skanska och BDX. Det tredje affärsområdet, Gruvor, bedöms av bolaget att nu åter igen bli en växande marknad efter ett antal magra år. Inom detta affärsområde verkar framförallt Norrbottens Bergteknik och erbjuder i huvudsak tjänster ovan mark. Det fjärde affärsområdet, som tillkommit genom förvärvet av Pålab, är grundläggning.

Besök gärna Nordisk Bergtekniks hemsidor via länken nedan.