Om Pegroco

Pegroco är ett investeringsbolag som investerar i mindre och medelstora företag, företrädesvis onoterade och i Sverige. Pegrocos huvudsakliga innehav utgörs för närvarande av Nordisk Bergteknik, Nordic Lift, Stockholms Spårvägar, Mechanum och Nordic MRO. Under 2018 omsatte dessa bolagen 1 333 Mkr. För tolvmånadersperioden Q4 2018 till och med Q3 2019 hade omsättning för dessa innehav ökat till 1 845 Mkr. Antal anställda i bolagen överstiger 900. Utöver dessa aktiva innehav omfattar portföljen ett antal innehav där Pegrocos ägarandel är mindre. Pegroco har sex medarbetare och sitt huvudkontor i Göteborg.

Bygga värde
Pegrocos affärsmodell är att generera avkastning genom att identifiera lämpliga investeringsobjekt, förvärva en minoritet eller majoritet, skapa värde genom utveckling av investeringsobjektens affärer samt att på olika sätt realisera eller synliggöra de därmed skapade värdena.

Långsiktiga ägare
Pegroco är en aktiv och långsiktig ägare utan uttalad investeringshorisont. Pegrocos bedömning är att det är en stor konkurrensfördel att Pegrocos investeringar inte ingår i tidsbegränsade fondstrukturer, i investeringsförhandlingar, i affärsutvecklingsarbete och vid eventuella avyttringsmöjligheter.

Rimliga ingångsvärden
Grundläggande för att framgångsrikt bygga värde är att investeringen görs på en rimlig värderingsnivå. Pegrocos erfarenhet visar att det stora utbudet av objekt i bolagssegmentet mindre och medelstora bolag i kombination med en mindre konkurrens om förvärven, resulterar i lägre förvärvsmultiplar, vilket även möjliggör en multipelexpansion vid en eventuell avyttring av bolagen efter genomförd expansion. Under perioden 2016–2018 har Pegroco, direkt eller indirekt genom portföljbolag, genomfört åtta förvärv med en förvärvsmultipelmedian på 2,7x EV/EBITDA. Bolagets två senaste och viktigaste avyttringar, Scandinavian Air Ambulance i juni 2014, och Diakrit i februari 2016, genererade avkastningar på 5,3x respektive 3,5x investerat kapital.

Aktiva ägare
Centralt i Pegrocos affärsverksamhet är att bygga värde i innehaven genom affärsutveckling. Utvecklingsstrategier väljs från fall till fall men omfattar vanligtvis effektivisering och fokusering, utveckling av eftermarknad, samt ofta expansion genom branschkonsoliderande strukturaffärer. Pegroco är aktiva ägare och bidrar till att skapa lönsamhet och värde i investeringsobjekten genom att nyttja sina medarbetares operativa, industriella och finansiella erfarenhet, samt sitt starka affärsnätverk.

Mindre och medelstora bolag
Pegroco investerar primärt i bolag med svensk bas, som arbetar inom B2B, och är storleksmässigt i segmentet mindre och medelstora bolag. Pegroco investerar framförallt i bolag med en beprövad affärsmodell, en stark marknadsposition, i sin region eller i sitt segment, samt ett över tid stabilt positivt kassaflöde. Pegrocos ambition är att Pegrocos ägarandel skall kunna överstiga 50 procent.

Navbolag
En övergripande portföljstrategi för att bygga värde i portföljen är att etablera navbolag. I dessa görs förvärv, dels tilläggsförvärv för att konsolidera en fragmenterad marknad och dels kompletterande förvärv i syfte att bygga ett mer konkurrenskraftigt produkt- och tjänsteerbjudande. Pegroco söker därför främst efter verksamheter och branscher där det finns ett behov av, eller möjligheter till, att genomföra större värdeskapande förändringar, affärsinriktat, eller strukturellt genom konsolidering. Exempel på navbolag i Pegrocos portfölj är Nordisk Bergteknik inom sektorn berg- och markteknik och Nordic Lift inom affärsområdet hissteknik. Ett viktigt investeringskriterium för Pegroco är att det finns en entreprenöriell kultur och en affärsinriktad ledning i bolaget. Pegrocos erfarenhet är att en framgångsrik affärsutveckling bäst byggs på en sådan kultur och att ett affärsutvecklande partnerskap då kan skapas med bolagens ledningar.

Produkt- och tjänstebolag
De innehav i portföljen som är produktbolag är i huvudsak avsedda för att bygga värde genom tillväxt. Uppbyggda värden i dessa bolag kan sedan synliggöras eller realiseras genom en företagsförsäljning eller en publik notering av bolagets aktie. I produktbolag utgör teknikkunnandet en central del av bolagens konkurrenskraft. Pegrocos investeringar i dessa är baserade på att produkterna skall ha långsiktigt hållbara konkurrensfördelar.

I tjänstebolagen utgörs konkurrenskraften av bolagens kunnande att organisera utförandet av tjänsterna på ett kostnadseffektivt sätt, samt att uppnå högsta möjliga kapacitetsutnyttjande, både vad gäller personal och, t.ex. i bolag som Nordisk Bergteknik, av kapitalkrävande utrustning. Pegrocos kunnande kring finansiering utgör härvidlag en viktig konkurrensfördel.

Service och underhåll
Pegroco ser gärna att förvärvsobjektet genererar en väsentlig del av sina intäkter från service och underhåll. Dessa intäkter har fördelen att de ofta bygger på längre kontrakt och därmed har bättre förutsägbarhet. Vidare är en sådan intäktskategori ofta mindre konjunkturkänslig. Om underhållet är kopplat till en levererad produkt finns potentialen till att affärsmodellen kan omfatta intäkter över produktens hela livscykel, vilket är fallet med innehav såsom Nordic Lift.

Konsolidering
Pegroco konsoliderar för närvarande fyra portföljbolag, navbolagen Nordisk Bergteknik och Nordic Lift, samt bolagen Nordic MRO och Nordic Furnaces. Pegrocos ambition är att på sikt konsolidera fler av portföljbolagen in i Pegrocokoncernen. 

Diversifiering
En annan övergripande portföljstrategi är diversifiering. Pegroco bygger därför navbolag inom olika sektorer, med olika marknadskarakteristik, vilket syftar till att reducera Pegrocos exponering mot enskilda marknader och att därmed göra portföljen mindre konjunkturkänslig (se diagram nedan).

Medarbetare

Pegroco Invests medarbetare har en lång erfarenhet av företagsutveckling och företagsaffärer. Medarbetarnas varierade bakgrund gör att bolaget kollektivt har en bred kunskap och erfarenhet. Vår styrka är förmågan i att integrera industriellt kunnande och finansiell kreativitet i en och samma verksamhet och lösning.

Victor Örn

VD

Anställd sedan 2007. Tidigare styrelsemedlem i ett flertal av Pegrocos innehav såsom Bilisten AB, Scandinavian Air Ambulance, Skummeslövsgården AB, Diakrit Int. Ltd och Priority Aero Maintenance. Har även haft uppdrag som interimsVD i Diaktrit Norge, Svensk Flygambulans AB och Gruppo e Figli AB och som Investment Manager, Tumlehed Invest. Victor är civilekonom (MSc) från Handelshögskolan vid Göteborgs universitet. Antal stamaktier: 300 000

Joakim Winggren

Vice VD

Anställd sedan 2019. Tidigare VD för Almi Invest Västsverige AB och Endorsia International AB. Lång erfarenhet från ledande befattningar inom affärsutveckling och företagsledning från bl a Kinnarps AB. Joakim har många års erfarenhet från riskkapitalbranschen och har haft ett flertal styrelseuppdrag i tillväxtföretag. Joakim är civilekonom och innehar en Executive MBA från Handelshögskolan vid Göteborgs universitet.

Peter Sandberg

Founding Partner

Styrelseordförande 2007 - maj 2015. Styrelseledamot sedan 2007. Tidigare VD för Sjätte AP-fonden och Bure Equity AB (publ). Ordförande Teleca AB. Finanschef och ansvarig för corporate finance inom AB Volvo, VD Volvo Norge AS, positioner inom Volvo Credit AB, Volvo Group Finance Europe BV och Sotrot AB. Peter är civilekonom från Handelshögskolan vid Göteborgs universitet. Antal stamaktier: 3 000 000. Närståendes antal stamaktier: 736 232.

Oscar Rolfsson

CFO

Anställd sedan 2019. Oscar har lång erfarenhet av ledande befattningar inom ekonomi och finans. Tidigare ledande positioner innefattar bl.a. CFO för Byax AB och Vice President/CFO för Diakrit International Ltd. Styrelseledamot AB Farleden. Oscar är civilekonom från Handelshögskolan vid Göteborgs universitet.

Johan Sjösten

Analytiker

Anställd sedan 2019. Hade praktiktjänst som analytiker på Pegroco under 2018. Har även erfarenhet från projektarbete på Fjärde AP-Fonden samt praktikarbete på Nordea och Volvo Cars. Johan är civilingenjör (MSc) i Industriell Ekonomi från Umeå universitet med specialisering mot risk management.

 Robert Malton

Robert Malton

Strategi och affärsutveckling

Anställd sedan 2021. Robert har omfattande erfarenhet som managementkonsult inom finansbranschen med inriktning strategi. Tidigare baserad i London med befattningar inom Inpoint/Aon plc (UK), Advertising.com (UK) och Svenska Handelskammaren i London (UK). Robert är civilekonom från Handelshögskolan vid Göteborgs universitet.

Jesper Henrysson

Ekonomi och administration

Anställd sedan 2017. Tidigare CFO för Wifog Holding AB (publ) och för Kontanten AB. Ledande positioner inom ekonomi och finans inom East Capital-koncernen, bl. a. CFO och Deputy CEO för East Capital Private Equity samt Head of Treasury and Valuation. Auktoriserad revisor på PricewaterhouseCoopers. Jesper är civilekonom från Ekonomihögskolan vid Lunds Universitet

Styrelsen

Peter Sandberg

Styrelseordförande

Styrelseledamot sedan 2007 och styrelseordförande sedan 2020. Andra pågående uppdrag: Styrelseordförande i Pegroco Transportation Holding AB, AB Flexen Intressenter, Hagabadet AB, Hagabadet Holding AB, RC Hisservice AB, Nordic Lift AB och Accrelium AB. Styrelseledamot i Nordic MRO AB, Nordic MRO Holding AB, FinWire AB, Mechanum Sverige AB, Pegroco Holding AB, Bostadsrättsföreningen Viktor Rydbergsgatan 16, och AB Stockholms Spårvägar. Antal stamaktier: 3 000 000. Beroende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Oberoende i förhållande till större aktieägare i bolaget.

Göran Näsholm

Styrelseledamot

Styrelseledamot sedan 2019. Andra pågående uppdrag: Styrelseordförande i Malef Holding AB, Lefva Fastigheter AB och LW Sverige AB, samt ledamot i Clas Ohlson AB och Martin & Servera AB. Göran var tidigare VD i Ahlsell AB från 1999 till 2015. Göran har en master från handelshögskolan vid Örebro universitet. Antal stamaktier: 1 648 000. Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Oberoende i förhållande till större aktieägare i bolaget.

Fredrik Karlsson

Styrelseledamot

Styrelseledamot sedan 2019. Andra pågående uppdrag: Styrelseordförande i B8 Sverige AB samt ledamot i Capillary Concrete AB, Played Top Holding AB, Peak Nordic Management Advisory, Lidingö 1 AB, FrippCo Konsult AB, och FrippCo AB. Fredrik var tidigare Partner och Head of Nordics på 3i där han började 2001. Tidigare har han även varit ansvarig för Private Equity investeringar på sjätte AP-fonden. Fredrik är civilekonom från Handelshögskolan vid Göteborgs universitet. Antal stamaktier: 150 000. Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Oberoende i förhållande till större aktieägare i bolaget.

Per Grunewald

Styrelseledamot

Styrelseledamot sedan 2007. Andra pågående uppdrag: Styrelseordförande i Airglow, AB Mantex AB och i Nordic Furnaces AB. Styrelseledamot i Alelion Energy Systems AB, Stora Hotellet i Fjällbackas Intressenter AB, Business Challenge AB, AB Flexen Intressenter, Clean Invest Scandinavia AB och Pegroco Transportation Holding AB. Ledamot Avd 1 i IVA. Antal stamaktier: 2 517 484. Beroende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Oberoende i förhållande till större aktieägare i bolaget.