Affärsmodell

Pegroco investerar i mindre och medelstora företag med tydligt fokus på långsiktigt värdeskapande. Pegroco är en aktiv och långsiktig ägare utan uttalad investeringshorisont. Pegrocos ambition är att ägarandel i varje investering över tid skall komma att överstiga 50 procent. Investeringarna är branschoberoende och innehaven diversifieras över flera verksamhetsområden. Detta bedöms ge bästa avkastningen över tid för Pegrocos aktieägare. Pegroco har sex medarbetare och sitt huvudkontor i Göteborg.

Bygga värde
Pegrocos affärsmodell är att generera avkastning genom att identifiera lämpliga investeringsobjekt, förvärva en minoritet eller majoritet, skapa värde genom utveckling av investeringsobjektens affärer samt att på olika sätt över tid realisera eller synliggöra de därmed skapade värdena. Pegrocos huvudsakliga värdeskapande strategi är att etablera navbolag. Huvudalternativen för att synliggöra värden är genom en notering av portföljbolagets aktie, som i fallet Nordisk Bergteknik, eller genom en industriell försäljning, som i fallet Nordic Lift.

Mindre och medelstora bolag, rimliga ingångsvärden
Pegroco investerar primärt i bolag med svensk bas, som arbetar inom b2b, och är storleksmässigt i segmentet mindre och medelstora bolag. Pegrocos erfarenhet visar att det stora utbudet av objekt i det bolagssegmentet, i kombination med en mindre konkurrens om förvärven, resulterar i lägre förvärvsmultiplar. Pegroco investerar framför allt i bolag med en beprövad affärsmodell, en stark marknadsposition, i sin region eller i sitt segment, samt ett över tid stabilt positivt kassaflöde. Ett viktigt investeringskriterium för Pegroco är att det finns en entreprenöriell kultur och en affärsinriktad ledning i bolaget. Pegrocos erfarenhet är att en framgångsrik affärsutveckling bäst byggs på en sådan kultur och att ett affärsutvecklande partnerskap då kan skapas med bolagens ledningar.

Navbolag, strukturaffärer,
Pegrocos grundläggande värdeskapande strategi är att etablera navbolag och runt dessa bygga upp koncerner genom kompletterande förvärv. Tilläggsförvärven kan vara köp av konkurrerande aktörer för att bredda geografisk täckning eller för att bredda och komplettera sitt erbjudande, eller köp av verksamheter som integrerar bolaget uppåt eller neråt i värdekedjan. samt ofta expansion genom strukturaffärer. och runt dessa bygga upp koncerner genom kompletterande förvärv. Förvärven kan även ha syftet att konsolidera en fragmenterad marknad. Exempel på navbolag i Pegrocos portfölj är Nordisk Bergteknik och det nyligen avyttrade Nordic Lift. Centralt i Pegrocos affärsverksamhet är dessutom att bygga värde i innehaven genom affärsutveckling. Utvecklingsstrategier väljs från fall till fall men omfattar vanligtvis effektivisering och fokusering, samt utveckling av eftermarknad där så är möjligt.

Medarbetare

Pegroco Invests medarbetare har en lång erfarenhet av företagsutveckling och företagsaffärer. Medarbetarnas varierade bakgrund gör att bolaget kollektivt har en bred kunskap och erfarenhet. Vår styrka är förmågan i att integrera industriellt kunnande och finansiell kreativitet i en och samma verksamhet och lösning.

Victor Örn

VD, Investment Manager

Anställd sedan 2007. Victor började som Investment Manager på Tumlehed Invest AB och fortsatte sedan som Investment Manager på Pegroco, där han bland annat är ansvarig för utvecklingen av Nordisk Bergteknik. Victor är för närvarande ordförande i Bergteknik Holding AB och styrelseledamot bl.a. i Nordisk Bergteknik AB och Chemgroup AB. Tidigare styrelsemedlem i ett flertal av Pegrocos innehav såsom Bilisten AB, Scandinavian Air Ambulance, Skummeslövsgården AB, Diakrit Int. Ltd och Priority Aero Maintenance. Har även haft uppdrag som interimsVD i Diakrit Norge, Svensk Flygambulans AB och Gruppo e Figli AB. Victor är civilekonom (MSc) från Handelshögskolan vid Göteborgs universitet. Innehav Pegroco: 300 000 stamaktier.

Joakim Winggren

Vice VD, Investment Manager

Anställd sedan 2019. Tidigare VD för Almi Invest Västsverige AB och Endorsia International AB. Lång erfarenhet från ledande befattningar inom affärsutveckling och företagsledning från bl a Kinnarps AB. Joakim har många års erfarenhet från riskkapitalbranschen och har haft ett flertal styrelseuppdrag i tillväxtföretag. Joakim är för närvarande ordförande i styrelsen i Mechanum. Joakim är civilekonom och innehar en Executive MBA från Handelshögskolan vid Göteborgs universitet. Innehav Pegroco: 500 000 stamaktier.

Peter Sandberg

Arbetande styrelseordförande

Peter var verksam som Investment Manager i Pegroco sedan starten och är sedan 2019 Arbetande styrelseordförande. Han var tidigare VD för Sjätte AP-fonden och Bure Equity AB (publ) och Teleca AB (publ). Finanschef och ansvarig för corporate finance inom AB Volvo, VD Volvo Norge AS, positioner inom Volvo Group Credit AB, Volvo Group Finance Europe BV och Sotrot AB. Peter är civilekonom från Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet. Innehav Pegroco: 2 563 850 stamaktier, 3 000 preferensaktier, samt 400 000 optioner.

Robert Malton

Robert Malton

Strategi och affärsutveckling

Anställd sedan 2021. Robert har omfattande erfarenhet som managementkonsult inom finansbranschen med inriktning strategi. Tidigare baserad i London med befattningar inom Inpoint/Aon plc (UK), Advertising.com (UK) och Svenska Handelskammaren i London (UK). Robert är civilekonom från Handelshögskolan vid Göteborgs universitet. Innehav Pegroco: 5 000 stamaktier.

Oscar Rolfsson

CFO

Anställd sedan 2019. Oscar har lång erfarenhet av ledande befattningar inom ekonomi och finans. Tidigare ledande positioner innefattar bl.a. CFO för Byax AB och Vice President/CFO för Diakrit International Ltd. Styrelseledamot bl.a. i Bergteknik Norra Holding AB, Calormet AB, Pegroco Holding AB samt AB Farleden. Oscar är civilekonom från Handelshögskolan vid Göteborgs universitet. Innehav Pegroco: 70 000 stamaktier.

Johan Sjösten

Analytiker

Anställd sedan 2019. Hade praktiktjänst som analytiker på Pegroco under 2018. Har även erfarenhet från projektarbete på Fjärde AP-Fonden samt praktikarbete på Nordea och Volvo Cars. Johan är civilingenjör (MSc) i Industriell Ekonomi från Umeå universitet med specialisering mot risk management.

Styrelsen

Enligt Pegrocos bolagsordning ska styrelsen bestå av lägst tre och högst tio styrelseledamöter med högst tio suppleanter. Styrelsen består för närvarande av fyra styrelseledamöter.

Peter Sandberg

Styrelseordförande

Styrelseledamot sedan 2007 och styrelseordförande sedan 2020. Andra pågående uppdrag: Styrelseordförande bl.a. i Pegroco Holding AB, Chemgroup AB och Accrelium AB. Styrelseledamot bl.a. i Urban Mobility Group AB, Pegroco Transportation Holding AB och Tumlehedinvest Aktiebolag. Innehav Pegroco: 2 563 850 stamaktier, 3 000 preferensaktier, samt 400 000 optioner.

Göran Näsholm

Styrelseledamot

Styrelseledamot sedan 2019. Andra pågående uppdrag: Styrelseordförande i Malef Holding AB, Lefva Fastigheter AB och LW Sverige AB, samt ledamot i Clas Ohlson AB och Martin & Servera AB. Göran var tidigare VD i Ahlsell AB från 1999 till 2015. Göran har en master från handelshögskolan vid Örebro universitet. Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Oberoende i förhållande till större aktieägare i bolaget. Innehav Pegroco: 3 689 800 stamaktier, 400 000 optioner.

Fredrik Karlsson

Styrelseledamot

Styrelseledamot sedan 2019. Andra pågående uppdrag: Styrelseordförande i B8 Sverige AB samt ledamot i Capillary Concrete AB, Played Top Holding AB, Peak Nordic Management Advisory, Lidingö 1 AB, FrippCo Konsult AB, och FrippCo AB. Fredrik var tidigare Partner och Head of Nordics på 3i där han började 2001. Tidigare har han även varit ansvarig för Private Equity investeringar på sjätte AP-fonden. Fredrik är civilekonom från Handelshögskolan vid Göteborgs universitet. Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Oberoende i förhållande till större aktieägare i bolaget. Innehav Pegroco: 500 000 stamaktier, 400 000 optioner.

Per Grunewald

Styrelseledamot

Styrelseledamot sedan 2007. Per arbetade som VD i Pegroco under perioden 2007 till 2014 och därefter som Investment Manager fram till 2019. Bred industriell erfarenhet från Electrolux som produktlinjechef och Group Senior VP, samt verkställande direktör för E2Home (JV Electrolux -Ericsson). Per är Civ. Ing från Chalmers och invald medlem i Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademin (IVA). Andra pågående uppdrag: Styrelseordförande i Mantex AB och i Calormet AB. Styrelseledamot i Stora Hotellet i Fjällbackas Intressenter AB, Business Challenge AB, Andritz Technologies AB, SEKAB Biofuel Industries AB samt Emphco AB. Innehav Pegroco: 2 421 484 stamaktier, 400 000 optioner.